projekt nr 12

12. BUDOWA BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ I KOSZYKÓWKI - HALEMBSKA STREFA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 - UL. KS. PAWŁA LEXA 14 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ


Lokalizacja

- ul. księdza Pawła Lexa 14, 41-706 Ruda Śląska  

- nr działki 3632/66 (własność - Miasto Ruda Śląska, trwały zarząd – Szkoła    
Podstawowa nr 24) mapa w załączeniu,

- dokładne miejsce realizacji, to części działki gdzie obecnie istnieją pozostałości po  
betonowym boisku do koszykówki oraz boisko do piłki nożnej (bardzo zły  
stan obecnej infrastruktury – niefunkcjonalna)

Skrócony opis

Projekt polega na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska do koszykówki o nawierzchni z poliuretanu.

Opis projektu

Budowa infrastruktury sportowej:

1. Boisko do piłki nożnej:
- wymiary pola gry 40 x 20 m 
- nawierzchnia z trawy syntetycznej
- piłkochwyty siatkowe x 2
- bramki juniorskie 5x2 m wraz z siatkami x 2
- kabiny dla zawodników rezerwowych x 2 (siedziska plastikowe kubełkowe 10  
              w jednej kabinie, pokrycie wykonane z poliwęglanu komorowego lub innego
              materiału)
- oświetlenie LED na masztach (ilość konieczna do właściwego oświetlenia
               boiska).
            - kosze na śmieci stalowe 35l x 2

2. Boisko do koszykówki:
- wymiary pola gry 28 x 15 m 
- nawierzchnia z poliuretanu
- kosze do koszykówki x 2 komplety
- oświetlenie LED montowane na elewacji budynku szkoły (ilość konieczna do  
               właściwego oświetlenia boiska)
            - ławki dł. 2m bez oparć, stalowo-drewniane x 4
            - kosze na śmieci stalowe 35l x 2.

3. Kamery obrotowe wraz z systemem monitoringu x 2

4. Tablice regulaminowe metalowe x 2 (montowane na elewacji budynku lub gruncie).

Mając na uwadze dużą zmienność kosztów budowy oraz wyposażenia, wnioskodawcy dostosują projekt do ewentualnych uwag i sugestii komisji oceniającej, zarówno pod kątem rzeczowym jak i kosztowym.

Uzasadnienie realizacji projektu

Obserwując kolejne edycje budżetu obywatelskiego oraz inwestycje miasta można zauważyć, że budowa kolejnych elementów infrastruktury sportowej cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Aprobatę dla tego typu działań mieszkańcy wyrażają podczas spotkań z władzami miasta, dyrektorami szkół, kierownictwem klubów sportowych i stowarzyszeń oraz w mediach społecznościowych. Mimo ciągłej poprawy infrastruktury, jej ilość jest niewystarczająca.  
Mając na uwadze powyższe oczekiwania mieszkańców Rudy Śląskiej oraz trudną sytuację finansową miasta wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i chcemy w tej edycji zaproponować budowę dwóch boisk (piłka nożna, koszykówka).
Z uwagi na dużą mobilność mieszkańców (w tym członków klubów i stowarzyszeń)
w celu korzystania z infrastruktury sportowej (co jest spowodowane niewystarczającą ilością takich miejsc), należy przyjąć, że zasięg potencjalnych użytkowników wykracza poza jedną dzielnicę.

Ogólnodostępność

Planowana do realizacji infrastruktura sportowa w ramach projektu
będzie udostępniana w następujący sposób:

- w godzinach prowadzenia zajęć edukacyjnych z infrastruktury będą korzystać  
   uczniowie szkoły SP 24 oraz innych szkół podczas zawodów miejskich,

- poza godzinami zajęć lekcyjnych przez siedem dni w tygodniu szeroko  
  rozumiana społeczność lokalna (uczestnictwo indywidualne) na zasadach opisanych
     w regulaminie udostępnionym na terenie szkoły (osoby małoletnie pod opieką  
  dorosłych opiekunów),

- grupy zorganizowane w tym kluby i stowarzyszenia sportowe przez siedem dni
     w tygodniu na zasadach opisanych w regulaminie udostępnionym na terenie szkoły
     po wcześniejszej konsultacji z dyrektorem szkoły.

Regulamin będzie zawierał informacje dotyczące zasad bezpłatnego korzystania z   
infrastruktury, czasowej dostępności ( godz. 7:00 – 22:00), prawidłowego/bezpiecznego  
korzystania - zgodnego z obowiązującym prawem.  

   Teren jest administrowany przez Szkołę Podstawową nr 24, której dyrekcja dopełni  
wszelkich starań aby nowopowstała infrastruktura była należycie dozorowana
   i utrzymana w odpowiednim stanie technicznym. Planowany w ramach zadania    
monitoring wizyjny będzie służył właściwemu dozorowaniu powstałej infrastruktury.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Budowa boisk do piłki nożnej i koszykówki - Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy SP 24”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „12”.