Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj
Korzystając z platformy dostępnej pod domeną rudaslaska.budzet-obywatelski.org ufasz,
że odpowiednio przetwarzamy dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo
i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

1.    Terminologia
W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:
1)    Administrator danych osobowych (Administrator) – Prezydent Miasta Ruda Śląska;
2)    RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
3)    Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną rudaslaska.budzet-obywatelski.org
4)    Użytkownik – korzystający z Platformy dostępnej pod domeną rudaslaska.budzet-obywatlski.org

2.    Podstawowe informacje
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Jak mogę skontaktować się z Administratorem?
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@ruda-sl.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

3.    Cel i zakres pozyskiwanych danych
Dane osobowe zbierane automatycznie oraz wprowadzone przez Użytkownika poprzez formularze udostępnione na Platformie będą przetwarzane w celu:
1)    rozpatrzenia zagadnień dotyczących budżetu obywatelskiego zawartych w przesłanej
za pośrednictwem formularza kontaktowego korespondencji – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
2)    prowadzenia Konta Użytkownika zarejestrowanego na Platformie – adres e-mail,
3)    zgłoszenia i weryfikacji projektu budżetu obywatelskiego – imię i nazwisko, adres zamieszkania adres e-mail, numer telefonu,
4)    oddania głosu na projekty w ramach budżetu obywatelskiego – imię i nazwisko, adres zamieszkania, 3 ostatnie cyfry numeru PESEL, numer telefonu komórkowego, adres IP

4.    Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku
z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą
nr PR.0007.41.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu – w przypadku formularza kontaktowego oraz numeru telefonu oraz adresu e-mail – w przypadku zgłoszenia projektu budżetu obywatelskiego. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej bez podania danych, za wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego korespondencję, założenie Konta Użytkownika, zgłoszenie projektu budżetu obywatelskiego lub/oraz głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego za pośrednictwem Platformy.

5.    Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

6.    Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników zgłaszających projekty budżetu obywatelskiego będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji projektów z danej edycji budżetu obywatelskiego.
Dane osobowe Użytkowników głosujących na projekty w ramach budżetu obywatelskiego będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury głosowania.
Dane osobowe będą następnie przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat.

7.    Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą:
1)    członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora w celu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w mieście Ruda Śląska;
2)    podmioty uprawnione do obsługi doręczeń;
3)    Firma MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10 683 Olsztyn NIP: 7393910693, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych
z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim – na podstawie umowy powierzenia przetwarzani danych osobowych;
4)    podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Miasta systemów informatycznych – na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8.     Prawa Użytkownika dotyczące jego danych
Na zasadach określonych przepisami RODO Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
Gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00);

9.    Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z zasobów Platformy, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych zostało opisane w Polityce plików cookies.