Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy

Kontakt:

Telefon:
32 244 90 00 do 10 wew. 1370

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Tetkowska
Kancelaria Urzędu Miasta

Adres e-mail:
urzad@ruda-sl.pl


Dodatkowa strona www:
www.rudaslaska.pl

Adres:

Urząd Miasta Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Chcesz złożyć projekt do
Budżetu Obywatelskiego? Pomożemy!

Wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta czekają na Twoje pytania.

Zobacz więcej

Napisz do nas


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwałą 
nr PR.0007.78.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2019 r., a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail, w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2020 r. – zgłoszenie projektu, poparcie projektu, weryfikacja projektu, głosowanie na projekty, realizacja projektu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą 
w Olsztynie przy ul. Władysława Trylińskiego 14, z którą Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na świadczenie usług związanych 
z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim, a także Poczta Polska S.A. 
– w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania 
od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W przypadku gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody (numer telefonu, adres e-mail), zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla ważności realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2020 r.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.