Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
32 244 90 00 do 10 wew. 1220

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Tetkowska
Kancelaria Urzędu Miasta

Adres e-mail
urzad@ruda-sl.pl

Dodatkowa strona www
www.rudaslaska.pl

Adres:

Urząd Miasta Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Chcesz złożyć projekt do
Budżetu Obywatelskiego? Pomożemy!

Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy czekają na Twoje pytania.

Zobacz więcej

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail, w  celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska  – zgłoszenie projektu, poparcie projektu, weryfikacja projektu, głosowanie na projekty, realizacja projektu.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
  • Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W przypadku gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody (numer telefonu, adres e-mail), zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla ważności realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.