Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 65

65. Miejsce postojowe przy Obwodnicy Rowerowej


Skrócony opis

Rowerzyści będą tu mogli odpocząć, schronić się przed wiatrem, deszczem czy słońcem oraz sprawdzić, w którym miejscu trasy obecnie się znajdują.

Opis projektu

Zakres obejmuje:
1. Wykonanie projektu na kompleksowo wyposażone miejsce postojowe dla rowerzystów
2. Budowa miejsca postojowego wyposażonego m.in. w zadaszoną wiatę z ławeczkami, stoły, tablicę informacyjną, stojaki rowerowe, kosze na śmieci i inne wyposażenie zaproponowane w ww. projekcie dla takich miejsc.
Dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez projektanta, który wybierze optymalne usytuowanie miejsca postojowego na podanym obszarze.

Uzasadnienie realizacji projektu

Miejsce postojowe zostało zaplanowane przy obwodowej trasie rowerowej, która łączy wszystkie dzielnice miasta. Wskazany do realizacji tego zadania teren znajduje się pod lasem, daleko od zabudowań, w bardzo atrakcyjnym miejscu. W takim miejscu rowerzyści, również z innych miast, będą mogli odpocząć, posilić się, schronić się przed wiatrem, deszczem czy słońcem oraz sprawdzić, w którym miejscu trasy obecnie się znajdują. Obecnie takie miejsca powstają w wielu miastach przy drogach rowerowych, można więc stamtąd czerpać wiele pomysłów na wyposażenie takich miejsc. Dlatego, jeżeli projektant oprócz ww. wyposażenia zaproponuje dodatkowe, nie wymienione powyżej, wnioskodawca wyraża na to zgodę.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępne, bez ograniczeń czasowych

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Miejsce postojowe przy Obwodnicy Rowerowej”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „65”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Miejsce postojowe przy Obwodnicy Rowerowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.