Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 51

51. Budowa integracyjnego placu zabaw „CIUCHCIA” przy Miejskim Przedszkolu nr 14 im. Wesołej Lokomotywy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1


Skrócony opis

Integracyjny plac zabaw dla dzieci od 3 do16 lat. Bezpieczna przestrzeń pozwalająca na rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich użytkowników.

Opis projektu

Projekt obejmuje utworzenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci w wieku 3-16 lat. Głównym założeniem tego placu zabaw jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni w dzielnicy Chebzie pozwalającej na rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich jego użytkowników oraz kontynuacje terapii i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami.
Plac zabaw powstanie w miejscu obecnie istniejącego placu zabaw z mocno wyeksploatowanymi urządzeniami.
   Zabawa jest nieodłącznym elementem rozwoju każdego dziecka. Dzięki sprzętom na placu zabaw dzieci uczą się kontroli nad swoim ciałem, poznają jego ograniczenia. Zdobywają umiejętność koordynacji i planowania ruchów oraz ćwiczą równowagę. Aktywność na placu zabaw sprzyja pracy układu nerwowego oraz mózgu. Podczas zabawy i ruchu dostarczanych jest wielu potrzebnych bodźców angażujących zmysły (m.in. dotyku, wzroku, równowagi) i pozwalające na ich integrację. Stwarza również okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii. Zabawa na placu zabaw to również trening współpracy i kreatywności. Dzieci w praktyce poznają zasady współpracy w grupie i uczą się budować relację z innymi dziećmi.
    Projekt integracyjnego placu zabaw obejmuję instalację takich urządzeń jak karuzela integracyjna jest urządzeniem zabawowym przeznaczonym na integracyjne place zabaw - zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak i swobodnie poruszających się. Została skonstruowana w ten sposób, aby mogły na nią w bezpieczny sposób wjechać dwa wózki inwalidzkie. Urządzenie wprowadzane jest w ruch siłą mięśni ramion poprzez obracanie kierownicą;  zestawu składającego się z: szerokich podjazdów i długich poręczy ze stali nierdzewnej ułatwiają pokonywanie wzniesień osobom na wózkach. Zestaw posiada podjazdy, podesty na różnych poziomach, mini ściankę wspinaczkową, rurę strażacką z modułami z polietylenu formowanego oraz dwie zjeżdżalnie Znajdziemy tam też moduły: ksylofon, telefon akustyczny oraz gry "pinball", "3in a row", "mysz i kot", "puzzle" oraz "wyścigi” zestaw został stworzony z myślą o dzieciach typowo rozwijających się jak również tych z wszelkiego rodzaju ograniczeniami, które wykluczają je z zabawy na standardowym placu zabaw; pociągu –miejsca do zabaw integracyjnych spełniającego 12 funkcji zabawowych m.in.: zabawa w role, manipulowanie, czołganie odpoczynek, chowanie się, rozwijanie kreatywności;  bujaka miejsca zabaw integracyjnych spełniające 7 funkcji zabawowych m.in.: zabawa w role, odpoczynek, balansowanie, rozwijanie kreatywności, stymulacja dotykowa; deski balansującej, która oprócz nauki równowagi może służyć jako przyrząd terapeutyczny dla dzieci z niepełnosprawnością motoryczną, sensoryczną oraz z trudnościami w uczeniu się, zestawu huśtawek i ziemnych gier interaktywnych i planszowych oraz zagospodarowanie przestrzeni zapewniającej bezpieczeństwo wszystkich osób z nich korzystających. Urządzenia architektury placu zabaw są tak dobrane, aby w pełni umożliwiały integrację dzieci sprawnych z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami.
Ogrodzeniem placu zabaw będzie płot przedszkola, a od strony budynku szpaler bylin wieloletnich np. żurawki, które dorastają do około 50 cm.

Uzasadnienie realizacji projektu

W chwili obecnej nasze miasto praktycznie nie posiada przestrzeni do zabaw dla dzieci z dysfunkcjami ruchowymi. Dzieci z niepełnosprawnościami pozbawione są możliwości rozwojowych jakie daje im plac zabaw. Utworzenie integracyjnego placu zabaw z urządzeniami dostosowanymi do użytkowników na wózkach inwalidzkich w dzielnicy Chebzie niedaleko Stacji Biblioteka i planowanego centrum przesiadkowego  pozwoli;
- stworzyć bezpieczne miejsce rozwoju, poznania oraz współpracy dzieci pełnosprawnych i ich niepełnosprawnych rówieśników;
- stworzyć miejsce, gdzie „nietypowe” i „dziwne” zachowania dzieci z wszelkimi niepełnosprawnościami są rozumiane i w pełni akceptowane, wzmacniając ich poczucie wartości i przynależności;
- poprawić jakość życia dzieci z niepełnosprawnościami i umożliwić realną integrację ze środowiskiem lokalnym;
- zmniejszyć poczucie izolacji rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi tworząc miejsce spotkań i wymiany doświadczeń;

Ogólnodostępność

Teren placu zabaw wpasowany jest w tereny zielone(ogród przedszkolny) tworząc dodatkowo przestrzeń do odpoczynku. Całość terenu jest ogrodzona, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo uczestników zabawy na placu. Po zakończeniu projektu plac zabaw będzie ogólnodostępny: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00 dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 14 im. Wesołej Lokomotywy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele oraz w dni wolne i wakacje będzie służył od rana do zmroku mieszkańcom naszego miasta. Zostanie on opatrzony tablicą informacyjną, a dedykowane również dzieciom niepełnosprawnym urządzenia o zostaną oznakowane emblematem " Niepełnosprawność" . Dzieci będą mogły korzystać z placu zabaw pod opieką rodziców i opiekunów.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw „CIUCHCIA” przy Miejskim Przedszkolu nr 14 im. Wesołej Lokomotywy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „51”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa integracyjnego placu zabaw „CIUCHCIA” przy Miejskim Przedszkolu nr 14 im. Wesołej Lokomotywy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.