Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 55

55. Wymiana nawierzchni oraz urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Gierałtowskiego 15


Skrócony opis

Wymiana nawierzchni oraz urządzeń na placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 41im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej,
przy ulicy Gierałtowskiego 15

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację istniejącego już placu zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej, co wiąże się z wymianą nawierzchni oraz urządzeń do zabawy. Chcemy stworzyć funkcjonalne, atrakcyjne, a przede wszystkim bezpieczne miejsce, gdzie dzieci młodsze mogłyby spędzać aktywnie czas wolny. W ramach projektu zakładamy wymianę wyeksploatowanej nawierzchni istniejącego placu, co sprawi, że nawierzchnia będzie bezpieczna oraz estetyczna.
Projekt zakłada też wymianę urządzeń, które będą wykonane w jednym systemie i stylizacji, tak aby plac zabaw był funkcjonalny, ale zarazem estetyczny i zachęcający do korzystania z niego. Nowe urządzenia zastąpią już istniejące, drewniane, niebezpieczne dla dzieci.

Uzasadnienie realizacji projektu

Istniejący już plac zabaw został stworzony w 2010 roku i od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów naszej szkoły, ale również mieszkańców naszego osiedla. Warunki pogodowe, duża eksploatacja i upływ lat spowodował zły stan urządzeń oraz konieczność wymiany nawierzchni. Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego, atrakcyjnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania ich sprawności ruchowej. Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły umożliwi również integrację mieszkańców. Nowe, bezpieczne, przyjazne miejsce pełnić będzie funkcję społeczną, uczniowie w czasie lekcji, zajęć świetlicowych, a później wraz z rodzicami będą mogli aktywnie po zajęciach spędzać czas.

Ogólnodostępność

Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej będzie służył dzieciom uczęszczającym do szkoły, jak również będzie udostępniony dla mieszkańców w godzinach jego otwarcia, również w weekendy. Obiekt będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich dzieci wraz z opiekunami w godzinach od 16:00 do 20:00, a zasady korzystania z placu zabaw określi regulamin. Inwestycja spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Wymiana nawierzchni oraz urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Gierałtowskiego 15”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „55”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wymiana nawierzchni oraz urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Gwarków Rudzkich w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Gierałtowskiego 15

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.