Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 37

37. BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ ORAZ REMONT NAWIERZCHNI NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ


Skrócony opis

Budowa siłowni plenerowej i remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej

Opis projektu

Budowa siłowni stanowiłaby doskonałe uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej terenu szkolnego. Zlokalizowana będzie obok boiska szkolnego, na terenie o wymiarach ok. 10m x 15m. Siłownia plenerowa ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i kondycji, bezpłatny dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej. Z kolei remont boiska przy szkole jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności uczniowskiej. Zbudowany w 2014 r. obiekt wymaga naprawy w miejscu uszkodzeń oraz odnowienia warstwy użytkowej, by spełniał normy bezpieczeństwa.
W ramach projektu przewiduje się:
- przygotowanie terenu szkolnego do inwestycji oraz położenie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej w miejscu budowy siłowni plenerowej (wielkość siłowni ok. 150m2);
- wyposażenie siłowni zewnętrznej w niezbędne atestowane urządzenia w ilości dostosowanej do wielkości terenu siłowni, np.
1) TWISTER+PIECHUR+WAHADŁO
2) PRASA NOŻNA PODWÓJNA
3) ORBITREK
4) WIOŚLARZ
5) ROWER
6) JEŹDZIEC

- montaż instrukcji obsługi urządzeń, regulaminu korzystania z siłowni i boiska
- wyposażenie terenu w dodatkowe kosze na śmieci i ławeczki;
- naprawa nawierzchni poliuretanowej boiska szkolnego, gdzie występują wybrzuszenia;
- odtworzenie nawierzchni poliuretanowej w miejscach napraw oraz wykonanie warstwy użytkowej w postaci natrysku na całej powierzchni boiska wielofunkcyjnego.

Uzasadnienie realizacji projektu

Budowa siłowni plenerowej:
-uatrakcyjni infrastrukturę sportowo-rekreacyjną dla społeczności uczniowskiej oraz mieszkańców osiedla
-poszerzy ofertę sportowo-rekreacyjną przez stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych
-wpłynie na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców osiedla
-będzie wspomagać aktywność sportową oraz integrację dzieci i młodzieży, a przez to przeciwdziałać zjawiskom agresji i uzależnień.
Remont boiska wielofunkcyjnego jest z kolei odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności uczniowskiej. Zbudowany w 2014 r. obiekt wymaga naprawy w miejscu uszkodzeń (wybrzuszeń) oraz odnowienia warstwy użytkowej.
Planowane inwestycje są integralne i podniosą jakość i bezpieczeństwo realizacji zadań szkoły, wpłyną na popularyzację zdrowego stylu życia.
Długoterminowym skutkiem obydwu inwestycji będzie budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Ogólnodostępność

Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 27 służy i będzie służyło uczniom szkoły, natomiast w godzinach popołudniowych wszystkim dzieciom i mieszkańcom osiedla.
Urządzona siłownia plenerowa wzbogaci infrastrukturę szkolną . Z urządzeń siłowni, podobnie jak w przypadku boiska będą korzystać uczniowie w godzinach pracy szkoły oraz mieszkańcy z okolicy.
Zarówno wyremontowane boisko szkolne jak i nowa siłownia plenerowa  będą kształtować umiejętności aktywnego i zdrowego stylu życia.
Zasady korzystania z boiska oraz siłowni plenerowej będą określały regulaminy.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Budowa siłowni plenerowej oraz remont nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 27 w Rudzie Śląskiej”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych,pod numerem ewidencyjnym „37”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ ORAZ REMONT NAWIERZCHNI NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.