Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 36

36. „Integracyjno- naukowy plac zabaw czyli zabawa bez barier!”- modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 im. Koniczynki


Skrócony opis

"Integracyjno- naukowy plac zabaw, czyli zabawa bez barier "- nowoczesny, bezpieczny i dostępny obiekt dla dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością.

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie unikalnego miejsca zabaw dla wszystkich dzieci o dużej wartości poznawczej. Zakup nowoczesnego placu zabaw wyposażonego w funkcjonalne urządzenia sprawnościowe oraz moduły przeznaczone do wielozmysłowego poznawania świata pozwoli połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, równowagi oraz koordynacji ruchowej, pobudzi także wrażenia, wyobraźnię ruchową oraz kreatywność dzieci. Większość wybranych urządzeń jest dostosowana do dzieci ze szczególnymi potrzebami, korzystanie z nich jest możliwe również na wózku inwalidzkim. Plac zabaw stanie się miejscem dla całej społeczności lokalnej, uatrakcyjni spędzanie czasu wolnego oraz umożliwi integrację wśród dzieci.
Projektowany plac zabaw będzie ogólnodostępny. Z pomocą rodziców i pracowników przedszkola zostaną usunięte stare elementy placu zabaw. Wykonany zostanie projekt zagospodarowania terenu. Urządzenia zostaną rozmieszczone w odpowiedniej odległości z zachowaniem bezpiecznych stref. Urządzenia naukowe będą posiadać tabliczki, które będą informować jak dane urządzenie działa. Wszystkie instalacje posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Po wykonanych montażach odbędą się prace ogrodnicze.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców z otoczenia oraz wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Korzystanie z placu zabaw przyczyni się między innymi do:

    • zapewnienia jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci uwzględniając ich możliwości i zainteresowania;
    • stymulacji wszystkich zmysłów w naturalnym środowisku;
    • zaspakajania naturalnej potrzeby ruchu u dzieci;
    • bezpiecznej i aktywnej zabawy na świeżym powietrzu;
    • rozwijania umiejętności współpracy, kreatywności, spontaniczności oraz nawiązywania relacji rówieśniczych;
    • pomocy rodzicom w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Projekt zakłada instalację urządzeń ruchowych:
    
• Bujaka
• Walca
• Dwóch zestawów sprawnościowych
• Zestawu integracyjnego dostosowanego do wózków inwalidzkich
Drugą część placu zabaw będą tworzyły urządzenia naukowe:

• Eko kuchnia
• Kulodrom
• Pisanie lustrzane
• Koło optyczne
• Ucho słonia
• Peryskop
• Głuchy telefon
• Armata powietrzna
• Panel muzyczno sensoryczny
• Litofon
• Ksylofon
• Dzwony rurowe
• Bębny
Dodane zostaną elementy małej architektury, która wpłynie pozytywnie na korzystanie z placu zabaw takie jak:
• Ławki
• Kosze na śmieci
• Stojaki na rowery
Projekt posiada akceptację Dyrekcji Przedszkola Miejskiego nr 44 w Rudzie Śląskiej

Uzasadnienie realizacji projektu

Przedszkole Miejskie nr 44 w Rudzie Śląskiej dysponuje sporym ogrodem, jednak ubogą, wieloletnią bazą sprzętową. Projekt obejmuje zakup nowoczesnego placu zabaw co znacznie uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i korzystnie wpłynie na rozwój dzieci nie tylko z placówki ale także z całej okolicy. Wybór urządzeń pozwoli na integrację dzieci w pełni sprawnych i dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, które często są wykluczane w takich przestrzeniach. Powstanie takiego miejsca ma wiele korzyści:
    • jest miejscem spotkań całych rodzin z dziećmi, które w bezpieczny sposób mogłyby rozwijać swoją sprawność ruchową, zaspokajać potrzeby zabawy i kontaktu z rówieśnikami;
    • sprzyja zacieśnianiu relacji sąsiedzkich i otwiera lokalną społeczność na różne inicjatywy;
    • kształtuje prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych i sprzyja ich rozwojowi;
    • zachęca dzieci i rodziców do aktywnego spędzania wspólnych chwil na świeżym powietrzu;
    • podnosi atrakcyjność wśród mieszkańców

Ogólnodostępność

Projekt ogólnodostępny dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Plac zabaw ma integrować zdrowe dzieci z dziećmi o ograniczonych możliwościach i dziećmi z niepełnosprawnością. Dodatkowo plac zabaw będzie również pełnić funkcje integracyjne dla rodziców lub opiekunów dzieci, którzy podczas zabawy ich dzieci, będą mogli między sobą wymieniać swoje doświadczenia związane z rodzicielstwem i opieką nad najmłodszymi.

Projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego, pn. „Integracyjno- naukowy plac zabaw czyli zabawa bez barier! - modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 im. Koniczynki”, został dopuszczony do głosowania.
Po weryfikacji, koszt realizacji projektu oszacowany został na kwotę ok. 480 000,00 zł, a więc na kwotę przekraczającą limit środków określony dla zadania małego. Przedstawiona wycena nie uwzględnia kosztów projektu budowlanego z aktualizacją mapy i nadzoru inwestorskiego, inflacji oraz wzrostu kosztów pracy (wzrost płacy minimalnej).
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały nr PR.0007.41.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska, projekt zakwalifikowany został do zadań dużych.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „36”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„Integracyjno- naukowy plac zabaw czyli zabawa bez barier!”- modernizacja palcu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 im. Koniczynki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.