Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 35

35. Przyjaznego Koniecznego


Skrócony opis

Rudo! Nadajmy Placowi Koniecznego nowy wymiar. Zmieńmy nieprzyjazną i niefunkcjonalną przestrzeń w sercu dzielnicy w miejsce zieleni i odpoczynku

Opis projektu

Plac Koniecznego w Rudzie stanowi centrum dzielnicy, ale tak naprawdę, mimo działających tam punktów handlowych jest jej martwą strefę. W obecnym kształcie to zaprzeczenie miejskiego placu - miejsce tranzytu, przystankowa poczekalnia, przestrzeń niewykorzystana i pusta. Przez swoją lokalizację stanowi swego rodzaju wizytówkę dzielnicy - w tym przypadku niekorzystną i pełną deficytów. Plac sąsiaduje z centralnymi przystankami komunikacji publicznej i w tym sensie jest witryną dzielnicy. Niestety to  witryna pusta, zaniedbana i nie zapraszająca. Taki charakter miejsca z pewnością nie ułatwia działalności podmiotom prowadzącym w niej działalność handlową. Nie jest to miejsce, w którym chcielibyśmy usiąść, napić się kawy, zjeść lody, przeczytać gazetą albo zwyczajnie usiąść w celu innym niż czekanie na autobus. W tym kształcie to miejsce pozbawione znaczenia, a przecież posiadające ogromny potencjał. Miejsce, z którego mieszkańcy mogliby być dumni, ale przede wszystkim miejsce, z którego mogliby zwyczajnie KORZYSTAĆ  Projekt przewiduje przywrócenie Placowi Koniecznego nowych funkcji -  małego, zielonego placu miejskiego łączącego funkcje reprezentacyjne i wypoczynkowe wspierające działające punkty handlowe. Inwestycja zakłada zasadzenie dorosłego drzewa, dającego cień drzewa w centrum placu, (wypełniającego symbolicznie pustkę po drzewach wyciętych podczas przebudowy ul. Wolności), wprowadzenie dodatkowe zieleni oraz elementów małej architektury - siedzisk, ławek, koszy na śmieci, oświetlenia. Mają się w nim pojawić także elementy nawiązujące do historii i górniczego dziedzictwa dzielnicy. Elementem rudzkiego dziedzictwa jest też między innymi czerwona cegła i familoki, dlatego proponujemy również lepszą ekspozycję familoka zamykającego perspektywę placu. Projektanci najprawdopodobniej zamierzali ukryć budynek za klombem uznając go za niechciany element otoczenia placu. Nasz projekt przewiduje jego włączenie zamiast wyparcia przez rearanżację istniejącej tam zieleni. Proponujemy również zazielenienie kurtynowych ścian odgradzających plac od ulicy Wolności, ujednolicenie elementów plastycznych m.in. w postaci szyldów sklepowych, wymianę nawierzchni, montaż stojaków rowerowych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Mieszkańcy cierpią na deficyt zadbanych, zielonych przestrzeni publicznych, które są miejscem wypoczynki i integracji, a jednocześnie nie zmuszają ich do pokonywania większych dystansów. Dzielnica potrzebuje miejsca, w którym można przysiąść, odpocząć czy napić się kawy podczas zwykłego spaceru czy zakupów. Liczba tych miejsc w przestrzeni osiedla i historycznego centrum dzielnicy systematycznie się zmniejsza. Ponadto mimo prowadzonej na szeroką skalę przebudowy ulicy Wolności, przylegający do niej bezpośrednio Plac Koniecznego nie został włączony w projekt. W efekcie będzie stanowił przykry kontrast dla ukończonej inwestycji. To szansa na odzyskanie fragmentu miasta dla jego mieszkańców, stworzenie przyjaznego miejsca także dla podmiotów prowadzących w nim działalność handlową W tej chwili plac choć posiada spory potencjał  de facto pozbawiony jest funkcji.

Ogólnodostępność

Plac Koniecznego jest przestrzenią ogólnodostępną znajdującą się w ścisłym centrum dzielnicy Ruda.  

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Przyjaznego Koniecznego”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „35”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przyjaznego Koniecznego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.