Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 70

70. Nasze ligi - koszykówka, futsal, szachy


Skrócony opis

Trzy ważne działania sportowe na mapie naszego miasta dla kolejnych pokoleń. Ich przyszłość zależy od dobrego zarządzania i wsparcia finansowego.

Opis projektu

Projekt zakłada wsparcie finansowe dla trzech działań związanych ze sportem w Rudzie Śląskiej, dla różnych grup odbiorców. Poprawa finansowania tych działań musi iść w parze z poprawą ich zarządzania. W Przypadku koszykówki jest to wsparcie Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki i dotyczy konkretnie takich zadań jak: opłacenie sędziów, zakup nagród, wynajem obiektu, zakup sprzętu sportowego, zapewnienie wody i poczęstunku regeneracyjnego dla uczestników, zapewnienie obsługi technicznej zadania, promocja rozgrywek, zapewnienie obsługi medycznej.

Halowa Liga Piłkarskich Piątek Old Boys - to kontynuacja rozgrywek w piłce nożnej halowej oldboyów. Rozgrywki co roku podupadają przez nieodpowiednie zarządzanie i słabe wsparcie finansowe. Planuje się wsparcie finansowe tych rozgrywek i nowe założenia organizacyjne. Koszty konieczne do poniesienia to: opłacenie sędziów, wynajem hali, zakup wody dla uczestników rozgrywek, promocja rozgrywek, obsługa techniczna zadania, zakup nagród, poczęstunek dla zawodników, zapewnienie opieki medycznej.

Szachy - to zintegrowanie całego środowiska szachistów w mieście pod szyldem rozgrywek w tej dyscyplinie. Projekt w tej działce ma być cykliczną imprezą, w której weźmie udział duże środowisko szachistów i sympatyków tej gry. Zakłada się zorganizowanie imprezy, która swoim poziomem nie będzie odbiegała od największych tego typu imprez w Polsce. Obecnie to środowisko jest bardzo rozproszone i trwają usilne próby, aby je scalić. Konieczne do podjęcia są takie działania jak: wynajem sprzętu, wynajem obiektu do rozgrywek, opłacenie sędziów, poczęstunek dla zawodników, zakup nagród i sprzetu sportowego.

Wszystkie trzy zadania będą promowane wspólnie a nad całością czuwać będzie koordynator i osoba odpowiedzialna za obsługę techniczną projektu. Zadanie będzie ubezpieczone.

Uzasadnienie realizacji projektu

Uczestnicy dotychczasowych rozgrywek obawiają się, że bez wsparcia organizacyjno - finansowego te projekty znikną z naszego miasta i nie powrócą - tak jak to się stało z Rudzką Amatorską Ligą Siatkówki (RALS). Mieszkańcy wskazują konieczność integracji działań na rzecz ich hobby, jakimi są gra w koszykówkę, w piłkę nożną halową oraz w szachy. Optymalizacja działań na rzecz tych rozgrywek idealnie wpisuje się w ten projekt.

Ogólnodostępność

Każdy mieszkaniec może zgłosić się do rozgrywek. Czynny udział w rozgrywkach uczestnik bierze za okazaniem oświadczenia, że robi to na własną odpowiedzialność. Uczestnictwo w rozgrywkach w charakterze kibica jest dobrowolne i jedynym obwarowaniem jest odpowiednia kultura dopingu.

Po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Pana odwołania od wyniku weryfikacji projektu budżetu obywatelskiego na 2024 r. oraz z opinią Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2024 r. informuję, że odwołanie uznaję za zasadne. Wobec powyższego projekt budżetu obywatelskiego pod nazwą „Nasze ligi – koszykówka, futsal, szachy” został dopuszczony do głosowania i ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „70”.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nasze ligi - koszykówka, futsal, szachy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.