Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 52

52. Wesoły zakątek


Skrócony opis

Modernizacja i rozbudowa obecnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie Śląskiej przy ul. Norwida 10.

Opis projektu

Projekt zakłada remont oraz poszerzenie obecnego placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i szkolnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsh-Gryzik w Rudzie Śląskiej. Obecnie plac zabaw zajmuje powierzchnię ok 500 m2. Po poszerzeniu jego powierzchnia wyniosłaby ponad 700 m2. Poszerzenie placu zabaw przyczyniłoby się do uzyskania większej powierzchni aktywnego wypoczynku dla dzieci. Nowe urządzenia będą wykonane z materiałów zapewniających długotrwałe i bezpieczne użytkowanie (plac zabaw będzie poddawany okresowym przeglądom i konserwacji). Urządzenia zostaną rozmieszczone i dopasowane tak, aby plac zabaw był funkcjonalny i w pełni wykorzystany. Zasadnym byłoby umieszczenie i wyposażenie placu zabaw w 2 urządzenia wielofunkcyjne (1 dla dzieci starszych z trudniejszymi przeszkodami, 2 dla dzieci młodszych, 3-4 latków z mniejszymi i łatwiejszymi przeszkodami) wyposażonych w wieże, zjeżdżalnie (nie metalowe), przejścia różnego typu np. tunelem, torem przeszkód, mostem linowym, ściankami wspinaczkowymi. Celem ma być umożliwienia dzieciom zabawy, ślizgania się wspinaczki oraz integracji. Wyposażenie w tor przeszkód by dzieci mogły ćwiczyć swoją koordynację ruchową. Dodatkowo zasadnym byłoby umieszczenie 2 piaskownic (lub 1 dużej), dwóch huśtawek typu bocianie gniazdo, karuzeli oraz ławeczek. W celu utrzymania czystości należy wyposażyć plac w kosz na śmieci. Nawierzchnię placu zabaw można by wykonać z maty przerostowej wyróżniającej się wysoką trwałością i odpornością na ścieranie. Maty przerostowe po pewnym czasie zarastają trawą co pozostawia podłoże stabilnym. Obecne ogrodzenie placu zabaw, z uwagi na fakt częściowego zniszczenia, należałoby zdemontować a plac zabaw pozostawić bez ogrodzenia, ponieważ cały teren szkoły i przedszkola jest ogrodzony. W ramach posiadanych środków można przewidzieć nasadzenie 2 drzew w celu częściowego zacienienia terenu oraz wzbogacenie placu o dodatkowe urządzenia.Teren boiska szkolnego jest objęty monitoringiem. Koniecznym byłaby jego rozbudowa i objęcie nim nowo tworzonego placu zabaw, co zabezpieczy go przed dewastacją. Zasady korzystania z placu zabaw określi regulamin.

Uzasadnienie realizacji projektu

Istniejący już plac zabaw został wykonany w 2011 roku i cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Niestety upływ lat, warunki pogodowe, duża eksploatacja i niska jakość materiałów wpłynęły na jego stan. Aktualnie plac zabaw został wyłączony z użytku z powodu licznych zniszczeń: ubytki w konstrukcji, przerdzewiała konstrukcja, spróchniałe drewno, wystające śruby i wkręty.  Z uwagi na stan techniczny plac zabaw nie nadaję się do modernizacji. Użytkowanie go mogłoby skończyć się utratą zdrowia lub życia dzieci. Zasadnym byłby demontaż istniejącego placu zabaw i wykonanie nowego. Głównym celem projektu jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do zabawy i aktywnego spędzania czasu, oraz rozwoju sprawności ruchowej. W chwili obecnej dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu, biegając jedynie po boisku lub spacerując wokół budynku. Brak jest jakichkolwiek urządzeń mogących służyć do spędzania czasu na zewnątrz budynku.

Ogólnodostępność

Plac zabaw przy SP3 będzie służył dzieciom uczęszczającym do przedszkola i szkoły w godzinach ich otwarcia. Obiekt w godzinach od 16.00 do 20.00 będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich dzieci wraz z opiekunami. Zasady korzystania z placu zabaw określi regulamin. Inwestycja spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projekt placu tworzy logiczną całość i jest spójny z pozostałymi elementami placówki.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Wesoły zakątek”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „52”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wesoły zakątek

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.