Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 69

69. Plac na plac


Skrócony opis

Rozgrywki sportowe pomiędzy mieszkańcami poszczególnych części Rudy Śląskiej w wielu dyscyplinach sportowych, w kategoriach kobiet i mężczyzn.

Opis projektu

Zadanie zakłada przeprowadzenie rozgrywek sportowych pomiędzy 16 reprezentacjami wyłonionymi przez koordynatorów spośród mieszkańców miasta, z proponowanych części miasta:
1. Kochłowice
2. Halemba I
3. Halemba II
4. Kłodnica
5. Bielszowice
6. Wirek
7. Nowy Bytom
8. Czarny Las
9. "Nowa Dzielnica"
10. Bykowina
11. Stara Bykowina
12. Ruda
13. Ruda Południowa
14. Orzegów
15. Chebzie
16. Godula
Reprezentacje będą rywalizować w takich dyscyplinach sportowych, jak: tenis stołowy, piłka nożna, pływanie, szachy, skat, siatkówka, koszykówka 3x3, lekkoatletyka, bule, badminton, tenis ziemny i rajd samochodowy. Zawody sędziować będą profesjonalni sędziowie, a nad całością będzie czuwał koordynator główny. Zawody będą poprzedzone wyłonieniem koordynatorów i przeszkoleniem ich w zakresie całego projektu. Do zadania zostanie stworzona aplikacja i strona internetowa. Uczestnicy i koordynatorzy otrzymają odzież sportową oraz będą mogli skorzystać z wody i posiłku regeneracyjnego. Do przeprowadzenia projektu planuje się wynająć i kupić sprzęt sportowy, wynająć obiekty sportowo-rekreacyjne, wykupić polisę ubezpieczeniową, sfotografować i sfilmować zmagania oraz na zakończenie, podczas uroczystej gali, nagrodzić najlepszych uczestników projektu. Do sprawnego przeprowadzenia projektu zostanie poniesiony koszt transportu, promocji. W zadaniu zapewniona będzie opieka medyczna podczas zmagań sportowych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Uzasadnieniem potrzeby realizacji takiego projektu jest zgłaszana przez mieszkańców potrzeba integracji społecznej w Rudzie Śląskiej i wzmacnia więzi lokalnej. Wyłonienie drużyn w ramach konkretnych "części" miasta kładzie nacisk na fakt, iż pomimo mocnego poczucia przynależności do konkretnej dzielnicy/obszaru miasta, mieszkańcy stanowią jedność i potrafią podjąć zdrową sportową rywalizację, podczas której będą integrować się nie tylko w ramach pojedynczych drużyn, ale także poprzez wspólne uczestnictwo wielu reprezentacji w zawodach dotyczących konkretnej dyscypliny. Projekt ma za zadanie pokazać, iż sport potrafi połączyć mieszkańców naszego miasta, w którym podział na dzielnice/obszary jest bardzo widoczny. Oprócz osób biorących bezpośredni udział w zawodach, projekt będzie integrował również kibiców. Podobnego projektu, w którym mogliby wziąć udział rudzianie, próżno szukać w kalendarzu imprez sportowych zarówno w naszym mieście, jak i w województwie.

Ogólnodostępność

W projekcie może brać udział każdy mieszkaniec miasta i dowolnie wybrać zakres uczestnictwa. Zadanie ma na celu zintegrować mieszkańców przy okazji zawodów sportowych w: tenisie stołowym, piłce nożnej, pływaniu, szachach, skacie, siatkówce, koszykówce 3x3, lekkoatletyce, bulach, badmintonie, tenisie ziemnym i rajdzie samochodowym. Uczestnicy zmagań sportowych będą mieli do wyboru 16 różnych reprezentacji poszczególnych części miasta.
1. Kochłowice
2. Halemba I
3. Halemba II
4. Kłodnica
5. Bielszowice
6. Wirek
7. Nowy Bytom
8. Czarny Las
9. "Nowa Dzielnica"
10. Bykowina
11. Stara Bykowina
12. Ruda
13. Ruda Południowa
14. Orzegów
15. Chebzie
16. Godula
Oprócz czynnego udziału w zawodach, będzie można wcielić się również w kibica i dopingować swoich bliskich w rywalizacji.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Plac na plac”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „69”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac na plac

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.