Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 68

68. Sport szkolny i przedszkolny


Skrócony opis

Projekt zakłada organizację miejskich zawodów sportowych w Rudzie Śląskiej, wynikających z kalendarza SZS i zajęć gimnastycznych dla przedszkolaków.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie zawodów szkolnych tak, aby ich poziom sportowy nie odbiegał od organizacyjnego. W ramach zadania planuje się zatrudnić koordynatora, organizatorów poszczególnych rozgrywek, instruktora/trenera gimnastyki, ratowników medycznych, sędziów. W zadaniu zostaną poniesione koszty związane z wynajmem obiektów szkolnych i tych w zasobach MOSiR Ruda Śląska, zakup nagród i poczęstunku dla uczestników. Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia zawodów sportowych, uruchomienie aplikacji do zgłaszania do zawodów, zakup nagród za wyniki sportowe dla szkół w formie sprzętu sportowego, zakup polisy ubezpieczeniowej OC dla organizatorów oraz przeprowadzenie gali sportu szkolnego, podczas której zostaną ogłoszone wyniki i rozdane nagrody za zdobyte miejsca w klasyfikacji szkół. Zawody sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych planuje się tak zorganizować, aby zakończyć je wyłonieniem pierwszego miejsca. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z regulaminami Szkolnego Związku Sportowego w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, badminton, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, pływanie, biegi przełajowe, dwubój nowoczesny, tenis stołowy, tenis ziemny, piłka nożna, gry i zabawy, biegi łyżwiarskie, szachy, mini piłka ręczna, mini siatkówka dwójki, orientacja sportowa, siatkówka plażowa. W projekcie planuje się przeprowadzić 400 godzin gimnastyki w przedszkolach. Harmonogram rozgrywek będzie tak przygotowany, aby zadania odbyły się w roku 2024.

Uzasadnienie realizacji projektu

Brak odpowiednich środków finansowych na sport szkolny w Rudzie Śląskiej czyni te rozgrywki mało atrakcyjnymi, na czym tracą przede wszystkim nasi najmłodsi mieszkańcy. Często przy wyborze szkoły ponadpodstawowej kierują się oni wyborem ofert z innych miast, co bezpośrednio wpływa na kondycję naszej tkanki oświatowej. Profesjonalnie przeprowadzone zawody sportowe w wielu przypadkach skutkują chęcią podjęcia systematycznego treningu sportowego uczniów rudzkich szkół, co w dalszej perspektywie wpływa pozytywnie zarówno na samych (młodych) sportowców, jak i na wizerunek miasta.

Ogólnodostępność

O udziale ucznia w zawodach będzie decydował nauczyciel wychowania fizycznego, jak i delegująca go na te zawody szkoła. Zawody odbywać się będą wg harmonogramu wypracowanego przez koordynatora projektu wraz z nauczycielami wychowania fizycznego w Rudzie Śląskiej. Uczeń przystępuje do rywalizacji po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej i zaświadczeniu o braku przeciwskazań do rywalizacji sportowej oraz zgody opiekuna prawnego.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Sport szkolny i przedszkolny”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „68”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Sport szkolny i przedszkolny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.