Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 40

40. Sportowo i bezpiecznie w MP35


Skrócony opis

Utworzenie mini boiska do gry w piłkę nożną, doposażenie placu zabaw, wymiana oświetlenia oraz ogrodzenia wokół przedszkola.

Opis projektu

Utworzenie mini boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i przenośnymi bramkami oraz możliwością postawienia kosza do gry w koszykówkę.
Doposażenie placu zabaw w zadaszone stoliki dla dzieci, kuchnię błotną oraz kosze na śmieci.
Wymiana słupów oświetleniowych na oświetlenie zasilane energią słoneczną.
Wymiana frontowej części ogrodzenia wraz z wymianą bramy wjazdowej oraz furtki.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ogród Miejskiego Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej to duży zielony teren. Mieści się on pośrodku dużego osiedla, zamieszkałego przez rodziny z dziećmi. Z ogrodu korzystają nie tylko przedszkolaki, ale również dzieci z osiedla. Plac zabaw usytułowany na terenie przedszkola jest miejscem spotkań całych rodzin, które doceniają atuty tego miejsca: teren ogrodzony, ciekawie ukształtowany, z drzewami dającymi cień w upalne dni. Chcemy, aby powstało mini-boisko do piłki nożnej, które uzupełni ofertę powstałego placu zabaw. Doposażenie placu zabaw w kuchnię błotną pozwoli nie tylko przedszkolakom na szeroki rozwój sensomotoryczny. Wymiana obecnych stolików na nowe posiadające zadaszenie pozwoli na chwilę relaksu i odpoczynku w czasie zabaw na świeżym powietrzu. Ponadto wymiana ogrodzenia oraz oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci. Atrakcyjny i bezpieczny teren przedszkola umożliwi spełnienie oczekiwań okolicznych mieszkańców i pozwoli na integrację środowiska lokalnego.

Ogólnodostępność

Plac zabaw dostępny dla przedszkolaków w czasie pobytu w przedszkolu.
Ogólnodostępny po godzinach pracy przedszkola.
W sezonie letnim - ogólnodostępne w godz. 16:00 - 20:00
W sezonie wczesna wiosna, jesień - ogólnodostępne w godz. 16:00 - 19:00
W sezonie zimowym - ogólnodostępne w godz. 16:00 - zapadnięcia zmroku
W czasie przerwy wakacyjnej, gdy w przedszkolu nie ma dyżuru - ogólnodostępne 8:00 - 20:00

Teren ogrodu przeznaczony jest do zabawy dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 35 oraz dla innych dzieci pozostających pod opieką osoby dorosłej. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia w grupie lub opiekun dziecka.
Na terenie ogrodu zakazana jest jazda rowerami, hulajnogami, na wrotkach lub rolkach. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
Na terenie ogrodu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Sportowo i bezpiecznie w MP35”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „40”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Sportowo i bezpiecznie w MP35

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.