Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 47

47. Jedyna w Rudzie Śląskiej Strefa Aktywnego Wypoczynku i Integracji dla wspólnych działań osób niepełnosprawnych i sprawnych w każdym wieku


Skrócony opis

Szansa na nowoczesną, kameralną, zieloną przestrzeń - zabawa, wypoczynek, aktywność i integracja - wreszcie bez barier. Dla wszystkich Rudzian.

Opis projektu

Istotą zadania jest utworzenie dostępnej dla mieszkańców Strefy Aktywnego Wypoczynku i Integracji, która obejmie: 1.Plac zabaw z urządzeniami przystosowanymi dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na wózkach inwalidzkich, służący JEDNOCZESNEJ zabawie osób niepełnosprawnych i zdrowych; planowane prace-przygotowanie terenu (prace ziemne), zakup i montaż urządzeń (karuzela dla 2 wózków inwalidzkich i osób chodzących, unikalna trampolina dla wózków inwalidzkich oraz huśtawka dla osób na wózkach-sprzęt certyfikowany, dostosowany dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z dysfunkcjami ruchu), przyłączenie tej strefy do istniejącego placu zabaw (aktualnie urządzenia przystosowane są jedynie dla dzieci sprawnych), montaż furtki, przejścia pomiędzy placami zabaw, montaż ogrodzenia, montaż bezpiecznej nawierzchni); 2.Utworzenie boiska do gry w bocce - miejsca do aktywności sportowej w popularnej grze zespołowej dla osób w każdym wieku i sprawności, możliwa organizacja zawodów w ramach Olimpiad Specjalnych/aktywności seniorów; zakres prac - przygotowanie terenu i montaż boiska (wykonanie drenażu, zakup bezpiecznych obrzeży, sztucznej trawy, przygotowanie miejsc startowych dla zawodników, zakup osprzętu do gry); 3.Utworzenie na tym terenie miejsc do rekreacji, odpoczynku, spotkań i imprez integracyjnych; zakres prac: wyodrębnienie utwardzonej przestrzeni (zakup i montaż wiat rekreacyjnych - ochrona przed słońcem, zintegrowane z ławostołami, zakup i montaż huśtawek dla dzieci wraz z "bocianim gniazdem" i siedziskami dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż leżaków parkowych, tablic sensoryczno-manipulacyjnych, ławek, zakup i nasadzenia drzew zacieniających strefy relaksu oraz krzewów ozdobnych; 4.Utworzenie labiryntu roślinnego - przystosowanego także dla osób niepełnosprawnych ruchowo i seniorów; zakres prac: sporządzenie projektu i montaż labiryntu wraz z budową ścieżek, nasadzeniami roślinnymi, architekturą ogrodową;  5. Przygotowanie ścieżek rekreacyjnych dla osób na wózkach inwalidzkich (ruch) i z miejscami na ławki (odpoczynek) oraz nasadzeniami roślin ozdobnych; 6. Zakup urządzeń dźwiękowych do Ogrodu Dźwięków (dendrofon, dzwony rurowe, cymbały, grzybki muzyczne itp.); 7. Zakup ławostołu edukacyjnego do kolejnego miejsca relaksacji i integracji;8.Zakup domku narzędziowego inwestycja wymaga wyodrębnienia miejsca potrzebnego do przechowywania, np. odczepianych siedzisk dla osób z niepełnosprawnościami (OzN), kompletów akcesoriów niezbędnych do gry bocce, a także narzędzi i materiałów związanych z pielęgnacją terenu i niezbędną konserwacją.
Teren inwestycji pozostaje pod opieką i nadzorem SP12. Projekt nie wymaga podłączenia mediów. Proponowane rozwiązania są trwałe i pozwolą na wieloletnie użytkowanie, wpisują się w standard nowoczesnych przestrzeni miejskich, wizerunek miasta przyjaznego ludziom, z szacunkiem dla osób o większych potrzebach.
Na podstawie umowy użyczenia nr 3/2010 z dnia 17.02.2010 roku Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. św. Łukasza otrzymała przyległy do szkoły teren będący własnością miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na strefę rekreacyjną. Teren jest ogrodzony i częściowo oświetlony, aktualnie istnieją: Ogród Sensoryczny, altana, ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci zdrowych, lasek brzozowy, górka - tor saneczkowy. Reszta terenu jest uporządkowana i pielęgnowana (do zagospodarowania). Budżet Obywatelski daje możliwość dalszego zagospodarowania terenu, z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców, w szczególności OzN.

Uzasadnienie realizacji projektu

Miasto posiada wiele nowoczesnych placów zabaw, ale brak jest urządzeń i dedykowanych przestrzeni dla zabawy i integracji osób niepełnosprawnych w każdym wieku. Wykluczenie społeczne w tej przestrzeni powoduje, że osoby z niepełnosprawnościami żyją w poczuciu izolacji i osamotnienia. Specjalistyczna infrastruktura jest niestety kosztowna a jej najbliższa lokalizacja jest oddalona od Rudy o ok.15 km! Niepełnosprawni Rudzianie zasługują na PEŁNE, AKTYWNE życie! Także na chwile radości w towarzystwie innych, pełnosprawnych mieszkańców ! Strefa Aktywnego Wypoczynku i Integracji jest takim miejscem! Chcemy być dumni z naszego miasta!
*Konwencja ONZ o Prawach Dziecka:dzieci psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinny mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach
gwarantujących im godność, ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa."(art. 32); "Dzieci mają prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do
uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych" (art. 31).

Ogólnodostępność

Teren planowanej inwestycji - Strefa Aktywnego Wypoczynku i Integracji, wraz z istniejącą infrastrukturą (Ogród Sensoryczny, plac zabaw dla dzieci sprawnych ruchowo), zostałyby otwarte dla wszystkich mieszkańców, umożliwiając dostęp także podopiecznym pobliskiej Szkoły Życia, innych placówek opiekuńczych i edukacyjnych jak i wszystkim zainteresowanym dostępem do proponowanych aktywności i przestrzeni. Zakładana ogólnodostępność posiada także walor integracyjny, umożliwiając, dzięki koncepcji Strefy i zakupie specjalistycznych urządzeń, jednoczesną aktywność osób zdrowych i z niepełnosprawnościami czy dysfunkcjami. Na terenie Strefy organizowane będą imprezy ogólnodostępne (kontynuacja cieszących się popularnością warsztatów ekologicznych, Dni Ogrodu Sensorycznego, imprez z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych) jak i zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla okolicznych placówek edukacyjnych i opiekuńczych w szczególności zajmujących się działaniami na rzecz integracji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych aktywności skierowanych na lokalną społeczność, zwracamy szczególną uwagę na działania włączające i integrujące wszystkich mieszkańców. Zasady korzystania będą zawarte w Regulaminie Strefy, określać będą zasady i godziny korzystania z oferowanego miejsca. Cały teren jest ogrodzony, zamykany na noc, jest także pod nadzorem stróża zatrudnionego w Szkole. Częściowy monitoring już działający przy szkole pozwoli na poprawę bezpieczeństwa inwestycji i przyspieszy możliwości interwencji służb w przypadku nieadekwatnego korzystania z terenu. Dodatkowo miejsce posiada w bezpośrednim zasięgu ogólnodostępne parkingi, wraz z miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Jedyna w Rudzie Śląskiej Strefa Aktywnego Wypoczynku i Integracji dla wspólnych działań osób niepełnosprawnych i sprawnych w każdym wieku”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „47”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Jedyna w Rudzie Śląskiej Strefa Aktywnego Wypoczynku i Integracji dla wspólnych działań osób niepełnosprawnych i sprawnych w każdym wieku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.