Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 38

38. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej.


Skrócony opis

Utworzenie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego w miejscu istniejącego boiska
żużlowego oraz stworzenie na skarpie wzdłuż boiska "strefy kibica".

Opis projektu

Projekt przewiduje modernizację istniejącego ogólnodostępnego boiska żużlowego
mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 8 w Rudzie Śląskiej przy ul Głównej 1
i stworzenie na jego miejscu nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej (tartanowej) . W ramach projektu zadanie obejmuje roboty przygotowawcze
pod nową nawierzchnię - usunięcie warstwy żużlu, położenie nowej nawierzchni,
naniesienie linii, zamontowanie bramek, zamontowanie czterech koszy do gry
w koszykówkę, oświetlenia boiska, koszy na śmieci. Na skarpie wzdłuż boiska projekt
zakłada stworzenie " strefy kibica" poprzez zamontowanie ławek dla całej społeczności
szkolnej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Na terenie przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Głównej 1 od lat istnieje boisko do piłki
nożnej pokryte warstwą żużlu. Boisko nie jest wypoziomowane, po deszczach zbiera się
woda a samo boisko zarasta trawą. Uczniowie na lekcjach wychowania fizycznego nie
korzystają z w/w boiska, głównie ze względów bezpieczeństwa. Potrzeba wyposażenia
szkoły w boisko z bezpieczną nawierzchnią wydaje się konieczne. Uczniowie będą mogli
korzystać w większym stopniu z takiego boiska na lekcjach, tym bardziej, że sala
gimnastyczna w szkole jest niewielka. Możliwość aktywności fizycznej na powietrzu w
ciepłych okresach roku szkolnego jest ważna dla prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i
młodzieży, a kultywowanie rozgrywek w piłce nożnej związane jest z naszą śląską tradycją.
Uczniowie w XXI w. muszą mieć możliwość aktywności fizycznej i rozgrywania gier
zespołowych w bezpiecznych warunkach. Utworzenie "strefy kibica" w postaci ławek na
skarpie wzdłuż boiska pozwoli kibicować w wygodnych warunkach.

Ogólnodostępność

Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Głównej 1 jest ogólnodostępny w okresie,
kiedy nie odbywają się w szkole zajęcia lekcyjne. Korzystanie z nowego, wielofunkcyjnego
boiska byłoby możliwe w godzinach popołudniowych i w czasie weekendów. Dzieci i
młodzież z okolicznych osiedli mieszkaniowych mogliby korzystać z nowego,
wielofunkcyjnego boiska szkolnego, grać w gry zespołowe, dbać o swój prawidłowy rozwój
fizyczny. Nowe, wielofunkcyjne boisko sportowe byłoby kolejnym elementem strefy gier i
rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8, obok placu zabaw dla dzieci młodszych i nowego
placu szkolnego z grami podwórkowymi. Kompleks ten stworzy przyjazne miejsce do
spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i całej społeczności lokalnej.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „38”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.