Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 67

67. Rudzka scena kultury


Skrócony opis

Projekt zakłada szeroki dostęp do wydarzeń kulturalnych, rozproszonych po mieście, oraz czynne uczestnictwo w nich mieszkańców wszystkich dzielnic.

Opis projektu

Projekt polega na dotarciu z szeroko pojętą kulturą do mieszkańców wszystkich dzielnic. Założeniem jest spojrzenie na rudzką kulturę przez pryzmat zarówno twórców, jak i odbiorców. Połączenie w jednym paśmie wydarzeń kulturalnych, w każdej z dzielnic Rudy Śląskiej, tych którzy ją tworzą z tymi, do których jest adresowana, ma olbrzymie znaczenie w integracji społeczeństwa. W projekcie zostaną wykonane następujące zadania:
podpisanie umów z wykonawcami usług (warsztaty),
podpisanie umów z wykonawcami (artystami),
zakup sprzętu malarskiego i rekwizytów teatralnych,
zakup polisy,
zatrudnienie koordynatora projektu,
zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za obsługę techniczną projektu,
zakup nagród w konkursach artystycznych,
zakup usług promocyjnych,
zakup usług gastronomicznych,
nagranie płyty kolęd.
Każde z działań będzie profesjonalnie przeprowadzone przez podmioty lub osoby, które na co dzień zajmują się działalnością kulturalną. W każdym działaniu ilość wydarzeń ściśle koreluje z kwotą ujętą w kosztorysie i jest zaplanowana tak, aby nie było nieprzewidzianych kosztów. Projekt jest całoroczny i szczegółowy harmonogram działań zostanie przedstawiony po wyłonieniu operatora całego projektu. Projekt ma na celu przeniesienie kultury do miejsc, które zazwyczaj miały ciężko się przebić w pozyskaniu wydarzeń kulturalnych. Takie projekty z powodzeniem przeprowadzono już w innych polskich miastach i jest to już tam przyjętą praktyką.
Głównym celem projektu jest zorganizowanie: warsztatów, koncertów, wystaw, występów estradowych, nagranie płyty, nagranie filmu, stworzenie albumu, przedstawień teatralnych, literackich i tanecznych na wysokim poziomie dla mieszkańców Rudy Śląskiej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Mieszkańcy Rudy Śląskiej sygnalizują potrzebę uczestnictwa w wielu rodzajach wydarzeń kulturalnych. Potrzeba ta szczególnie nasiliła się przez ostatnie lata, m.in. ze względu na lockdown - ograniczenie wydarzeń kulturalnych. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z wydarzeń, które odbywają się w okolicach ich miejsca zamieszkania. Projekt nie tylko zaspakaja potrzebę obcowania z szeroko rozumianą kulturą w różnych formach, ale także pozwala na integrację mieszkańców miasta poprzez punkty wspólne - wydarzenia kulturalne z konkretnych obszarów. Tak zaproponowane rozproszenie kultury pozwoli na zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami oraz zwróci uwagę na fakt, iż pomimo aż 11 dzielnic, kultura potrafi łączyć mieszkańców miasta poprzez wspólne zainteresowania. W historii miasta próżno szukać takiej serii wydarzeń, a podobne projekty z powodzeniem zostały zrealizowane w wielu innych miastach w naszym kraju.

Ogólnodostępność

Każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej będzie mógł dowolnie wybierać zakres uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Harmonogram zostanie podany po wyłonieniu operatora projektu,

Projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego, pn. „Rudzka scena kultury”, został dopuszczony do głosowania.
Koszt realizacji projektu oszacowany został na kwotę ok. 700 000,00 zł, a więc na kwotę przekraczającą limit środków określony dla zadania małego.
Do wniosku dołączono wycenę, która wskazuje koszt wnioskowanego projektu w wysokości 378 100,00 zł. Należy jednak uznać, że koszt pozycji kosztorysowej nr 1 "Rudzka scena muzyki" jest znacznie zaniżony. W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie 25 wydarzeń muzycznych w różnych częściach Miasta za kwotę 136 600,00 zł. Średnio na jedną imprezę daje to kwotę 5 464,00 zł. Dla przykładu należy podać, że koszt organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka wyniósł 24 000,00 zł, organizacja Industriady ok. 35 000 zł, a pikniku przy Piekaroku ok. 6 500 zł. Koszty te nie uwzględniają przyłączenia do prądu oraz wynajmu przenośnych toalet, co zapewnił i sfinansował ze swojego budżetu Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska. W projekcie koszt taki powinien jednak zostać ujęty. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że sam koszt wynajmu sceny to ok. 3 700,00 zł, nagłośnienia ok. 1 000,00 zł, co daje łącznie 4 700,00 zł. Zatem do dyspozycji na zawarcie umów z artystami i inne zadania związane z pojedynczym przedsięwzięciem pozostałaby kwota 764 zł, niewystarczająca do zapewniania odpowiedniego poziomu wydarzenia.
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały nr PR.0007.41.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska, projekt zakwalifikowany został do zadań dużych - bez konieczności wyrażenia zgody przez projektodawcę.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „67”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rudzka scena kultury

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.