Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 21

21. Ruch, zabawa - bezpieczna sprawa. Budowa placu zabaw w Kochłowicach


Skrócony opis

Projekt stanowi alternatywę dla spędzania czasu wolnego dla dzieci wraz z rodzicami.

Opis projektu

Projekt polegałby na instalacji kilku urządzeń do ćwiczeń dla dzieci na świeżym powietrzu dostosowanych do ich wzrostu oraz możliwości fizycznych. W skład urządzeń wejdą: wóz strażacki, policyjny, karetka, dwa pomosty stałe i z belką, huśtawka, panele manipulacyjne oraz trampolina. Dysponujemy dużym ogrodem, który w pełni kwalifikuje się jako obiekt rekreacyjny.
Wytyczne do wykonania placu zabaw:
- wyrównanie nawierzchni placu,
- wykonanie ścieżki brukowej doprowadzającej do placu zabaw
- tablica informacyjna dotycząca sposobu korzystania z ww. urządzeń,
- montaż i instalacja profesjonalnego sprzętu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Plac zabaw będzie atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem dla rozwoju i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Ćwiczenia na specjalnych urządzeniach przyczyniają się do utrzymania zdrowia i poprawy kondycji. Istotne jest tworzenie miejsc, gdzie dzieci będą mogły ćwiczyć bawiąc się. Powstanie placu wyposażonego w sprzęt gimnastyczny odegra kluczową rolę w integrowaniu lokalnej społeczności, której zaoferujemy korzystanie ze zmodernizowanej i atrakcyjnej infrastruktury sportowej. Wyspecjalizowany plac będzie impulsem do zmiany stylu życia w dobie zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, które spowodowane są siedzącym trybem życia. Bezpieczna lokalizacja placu zabaw na terenie przedszkola stanowi gwarancję maksymalnego wykorzystania urządzeń. Ponadto projekt umożliwia wzrost atrakcyjności wewnętrznej infrastruktury terenowej ogrodu przedszkolnego, co stanowi walor dla naszych wychowanków i daje możliwość aranżacji ciekawych oraz bezpiecznych zabaw sportowych.

Ogólnodostępność

W godzinach porannych z placu zabaw korzystają przedszkolacy.
W sezonie wiosennym, letnim i jesiennym - ogólnodostępne w godzinach 16.00 - 19.00.
W czasie przerwy wakacyjnej, gdy w przedszkolu nie ma dyżuru ogólnodostępne 8.00 - 19.00
Korzystać z placu zabaw będzie można pod opieką osób dorosłych. Dzieci w wieku do lat 12.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Ruch, zabawa - bezpieczna sprawa. Budowa placu zabaw w Kochłowicach”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „21”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ruch, zabawa - bezpieczna sprawa. Budowa placu zabaw w Kochłowicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.