Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 60

60. MURKI KULTOWE - JAK NOWE! Modernizacja małej architektury znajdującej się przy alei pieszo-rowerowej w Bykowinie i w jej otoczeniu


Skrócony opis

Modernizacja istniejących murków, mostków, balustrad itp.na alei pieszo-rowerowej w pobliżu szkoły. Czas, by przestały straszyć i nadal nam służyły.

Opis projektu

Zadanie obejmuje:
1. Odnowienie tzw "murków" (murowanych i z cegły) na alei w części biegnącej obok terenu szkoły - przy Galerii "Czerwona Torebka oraz przy tzw. mostku przed wejściem na strefę aktywności poprzez skucie zniszczonych cegieł, uzupełnienie ubytków betonu, cegieł, spoiwa, nadbudowanie murków z betonu, wyczyszczenie, ewentualne pomalowanie lub odnowienie klinkierem, wykonanie nakładek do siedzenia i innych prac - zgodnie ze zleconym projektem na ich wykonanie
2. Naprawa/wymiana pozostałych elementów (np. balustrady przy "murkach" na mostku, uchwytów na sztandary itp) oraz wykonanie innych prac nieprzewidzianych, wynikających z projektu lub wynikłych w trakcie realizacji, dotyczących ww. zakresu lub jego bliskiego otoczenia (np. ewentualny remont uszkodzonej w trakcie prac nawierzchni przy "murkach" itp.)
3. Postawienie koszy na śmieci
4. Uprzątnięcie okolicy, ewentualne nasadzenia, przycięcie pielęgnacyjne istniejących nasadzeń przy "murkach"
5. Wykonanie projektu
Uwaga - "murki" to określenie wymyślone przez mieszkańców wiele lat temu, oznacza elementy małej architektury na alei pieszo-rowerowej, na których można usiąść. Prawie każdy mieszkaniec osiedla wie, gdzie znajdują się "murki". Dlatego też w tytule projektu zostały one określone jako kultowe.
.

Uzasadnienie realizacji projektu

Aleja, przy której znajdują się elementy objęte przedmiotowym zakresem prac biegnie przez całe osiedle i jest główną trasą przemieszczania się mieszkańców. Spotyka się tam wiele osób, szczególnie na odcinku sąsiadującym z terenem szkoły, pomiędzy galerią "Czerwona Torebka" a strefą aktywności rodzinnej. Z racji takiego usytuowania ta część alei jest licznie uczęszczana przez mieszkańców. Niedawno została tam wyremontowana nawierzchnia, dlatego często na tzw. "murkach" przesiadują rodzice, opiekunowie przybyli z dziećmi by pojeździć na rolkach czy rowerkach. Remont tych elementów i wykonanie na nich nakładek do siedzenia umożliwi im bezpieczne korzystanie z tej części alei i jej elementów.
"Murki" i pozostałe elementy mają dla mieszkańców wartość sentymentalną - to już trzecie pokolenie mieszkańców, którzy spotykają się w tym swoistym "centrum" dzielnicy by w grupach znajomych, często z lat szkolnych, spędzić wspólnie czas, teraz już ze swoimi dziećmi czy wnukami.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Murki kultowe - jak nowe! Modernizacja małej architektury znajdującej się przy alei pieszo-rowerowej w Bykowinie i w jej otoczeniu”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „60”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
MURKI KULTOWE - JAK NOWE! Modernizacja małej architektury znajdującej się przy alei pieszo-rowerowej w Bykowinie i w jej otoczeniu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.