Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Kapitalny remont chodnika po stronie zachodniej wzdłuż odcinka drogi jednokierunkowej ul. Brodzińskiego w Rudzie Śląskiej 6


Skrócony opis

Oczekiwany od lat remont chodnika poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych z problemami kończyn dolnych.

Opis projektu

Rozebranie nawierzchni, wymiana krawężników, wyrównanie włazów studzienek kanalizacyjnych, zabudowanie podbudowy oraz położenie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Chodnik wzdłuż jednokierunkowego odcinka ulicy Brodzińskiego od strony zachodniej, który nie spełnia w obecnym czasie warunków dla ruchu pieszych jest bardzo oczekiwany przede wszystkim przez osoby niepełnosprawne, osoby te szczególnie są narażone na kontuzje, dlatego na tej inwestycji zyskają wszyscy mieszkańcy osiedla w tym rejonie, ponieważ poprawi to bezpieczeństwo poruszania się i estetykę osiedla.

Ogólnodostępność

Chodnik znajduje się w pasie drogowym drogi publicznej. Nie jest w żaden sposób ograniczony barierami więc będzie ogólnodostępny. Z wyremontowanego chodnika zadowolone będą również młode mamy prowadzące wózki dziecięce, co w obecnym stanie technicznym chodnika jest niemożliwe.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Kapitalny remont chodnika po stronie zachodniej wzdłuż odcinka drogi jednokierunkowej ul. Brodzińskiego w Rudzie Śląskiej 6”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „18”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Kapitalny remont chodnika po stronie zachodniej wzdłuż odcinka drogi jednokierunkowej ul. Brodzińskiego w Rudzie Śląskiej 6

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.