Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 24

24. Plac zabaw w Czarnym Lesie


Skrócony opis

Budowa wyjątkowego placu zabaw w Czarnym Lesie.

Opis projektu

W ramach projektu planowana jest instalacja:
- Huśtawki Bocianie Gniazdo Junior: zostaną zainstalowane huśtawki Bocianie Gniazdo Junior, które zapewnią dzieciom możliwość huśtania się w bezpieczny sposób.
- Kiwaki Jajo i Dino. Dzieci będą miały okazję cieszyć się kiwaniem na tych interesujących konstrukcjach. Ich ciekawy design przyciągnie uwagę i dodatkowo zainspiruje do aktywnej zabawy.
- Ławki. W trosce o wygodę rodziców i opiekunów, na terenie placu zabaw planowane jest umieszczenie ławek. Będą one idealnym miejscem do odpoczynku, podczas gdy obserwują swoje pociechy bawiące się na placu.
- Kosze na śmieci. Aby utrzymać plac zabaw w czystości, planowana jest instalacja koszy na śmieci z daszkiem. Ich rozmieszczenie w strategicznych miejscach ułatwi korzystanie z nich i zachęci zarówno dzieci, jak i dorosłych do utrzymania porządku.
- Stojak na rowery. Zapewni on bezpieczne parkowanie rowerów i wygodne mocowanie. Dzięki temu rodzice i inne osoby będą mogły bez obaw korzystać z placu zabaw.
- Zestaw Diplodok. Plac zabaw zostanie wzbogacony o zestaw zabawowy w kształcie Diplodoka. Ten unikalny zestaw będzie oferował dzieciom wiele możliwości do wspinaczki i innych atrakcji, rozwijając przy tym ich umiejętności ruchowe i kreatywność. Z pewnością dostarczy on wiele radości i niezapomnianych wspomnień.
- Regulamin. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z placu zabaw, na terenie obiektu zostanie postawiony regulamin uwzględniający wszystkie standardy bezpieczeństwa.
- Zabezpieczenie gruntu: teren wokół musi spełniać standardy bezpieczeństwa i chronić korzystających z niego użytkowników. W związku z tym grunt wokół obiektu zostanie odpowiednio dostosowany, zaś na powierzchnię zostanie wysypane odpowiednie kruszywo (np. piasek / drobny żwir).

Sugerowane rozmieszczenie urządzeń do zweryfikowania w załączniku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Budowa placu zabaw jest uzasadniona z kilku powodów. Przede wszystkim, taki projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców, szczególnie tych z dziećmi, którzy wielokrotnie komunikowali, że w okolicy brakuje takiego placu zabaw.
Niniejszy plac zabaw jest miejscem, w którym dzieci mogą się bawić, rozwijać swoje umiejętności motoryczne, nawiązywać przyjaźnie i spędzać czas na świeżym powietrzu. Jest to ważne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy dzieci często spędzają dużo czasu przed ekranami.
Ponadto, plac zabaw przyczynia się do budowania społeczności lokalnej. Staje się on miejscem spotkań dla rodziców, którzy mają okazję poznać się nawzajem i nawiązać relacje. Tworzy to więź między mieszkańcami, wzmacniając poczucie wspólnoty i większe zaangażowanie w sprawy lokalne.

Ogólnodostępność

Obiekt ogólnodostępny przez cały rok z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa korzystania z obiektu.  

Projekt zgłoszony przez Pana do budżetu obywatelskiego, pn. „Plac zabaw w Czarnym Lesie”, został dopuszczony do głosowania.
Koszt realizacji projektu oszacowany został na kwotę ok. 480 000,00 zł, a więc na kwotę przekraczającą limit środków określony dla zadania małego.
Do wniosku dołączono wycenę, zgodnie z którą koszt realizacji wnioskowanego placu zabaw miałby wynosić 379 948,23 zł, jednak wycena nie uwzględnia kosztów sporządzenia mapy do celów projektowych, nadzoru inwestorskiego, inflacji, wzrostu kosztów pracy minimalnej - które już w tym roku znajdują odzwierciedlenie w składanych ofertach.
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały nr PR.0007.41.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska, projekt zakwalifikowany został do zadań dużych.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „24”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Plac zabaw w Czarnym Lesie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.