Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. "Bezpiecznie, bajecznie, kolorowo i zdrowo" - nowoczesny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej


Skrócony opis

Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw sprzyja ogólnemu rozwojowi dziecka. Tam ruch łączy się z dobrą zabawą.

Opis projektu

l. Stworzenie nowego i bezpiecznego placu zabaw:
1. Zakup, dostawa i montaż 26 certyfikowanych urządzeń zabawowych i piaskownic, atestowanych, ekologicznych i dostosowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, wspomagających ich aktywność fizyczną, pobudzających naturalną ciekawość świata, a także sprzyjających pracy w zespole. Różnorodne urządzenia zabawowe będą wspaniałą strefą relaksu, gdzie doskonalona będzie mała i duża motoryka ciała, rozwijana zostanie dziecięca wyobraźnia i kreatywność. W skład projektu wejdą:
3 zestawy zabawowe metalowe z daszkami, zjeżdżalniami, drabinkami i ścianka wspinaczkową - zróżnicowane ze względu na grupy wiekowe, I huśtawka podwójna metalowa, 3 huśtawki metalowe z profilu z siedziskiem typu „Bocianie Gniazdo”, 1 huśtawka równoważna metalowa z profilu, 2 zabawki na sprężynach dwuosobowe, 5 zabawek na sprężynie jednoosobovvych, 2 piaskownice drewniane z zadaszeniem, I piaskownica drewniana sześciokątna, 2 tablice do rysowania podwójne, 1 auto z przyczepą drewniane, 1 chatka, 1 trap ruchomy drewniany, 1 urządzenie linarne-piramida junior, 2 urządzenia sportowe - mini bramki do piłki nożnej wkopywane w grunt.

2. Położenie nawierzchni w postaci mat przerostowych pod wybrane elementy zabawowe, trwałych i odpornych na działanie warunków atmosferycznych, zapewniających przez wiele lat stały poziom bezpieczeństwa - 71m2.
3. Doposażenie placu zabaw w elementy tzw. małej architektury: regulamin, 7 ławek metalowych, płotki drewniane i 3 furtki drewniane- ogrodzenie wokół huśtawek.

II. Demontaż dotychczasowych, częściowo zniszczonych urządzeń zabawowych wraz z utylizacją oraz wyrównaniem terenu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić przedszkole bez nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy usytuowane jest w samym centrum Bielszowic. Posiada piękny, duży ogród. Uczęszcza do niego 310 dzieci. Urządzenia zabawowe, które znajdują się na terenie placówki, mimo dbałości, konserwacji i systematycznych napraw, ulegają degradacji i częściowemu zniszczeniu. Bardzo nam zależy na nowoczesnym i bezpiecznym placu zabaw, który byłby dostosowany do większej ilości dzieci i ich wieku oraz dostępnym dla mieszkańców dzielnicy. Zabawa na placu zabaw to połączenie dużej ilości ruchu, świeżego powietrza i niezapomnianych dla dziecka chwil. Tam ruch łączy się z dobrą zabawą, co daje możliwość zdobywania najcenniejszych doświadczeń, które kształtują dziecko. Ponadto plac zabaw to doskonałe miejsce integracji środowiska lokalnego, do zawierania nowych znajomości oraz sprzyjające ogólnemu rozwojowi dzieci.

Ogólnodostępność

W godzinach porannych dostępny dla przedszkolaków.
Ogólnodostępny w godzinach popołudniowych - od zakończenia zajęć przedszkolnych - od godziny 17:00 do 19:00.
W czasie przerwy wakacyjnej:
W miesiącach, kiedy przedszkole pełni dyżur - po godzinach pracy przedszkola 17:00 - 19:00
W miesiącach, kiedy przedszkole nie pełni dyżuru ogólnodostępne od godziny 08:00 - 19:00.
Ogólne zasady korzystania z placu zabaw określi regulamin dostępny dla wszystkich korzystających.Szczegółowy regulamin opracowany przez Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie
Śląskiej będzie dostępny na tablicy informacyjnej w ogrodzie przedszkolnym oraz na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkoIe30rs.edupage.org

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Bezpiecznie, bajecznie, kolorowo i zdrowo - nowoczesny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „10”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Bezpiecznie, bajecznie, kolorowo i zdrowo" - nowoczesny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.