Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12

12. Wybieg dla psów na GODULI


Skrócony opis

Projekt obejmuje utworzenie, bezpiecznego i ogrodzonego wybiegu dla psów z przeszkodami w parku A. Mickiewicza w dzielnicy Godula.

Opis projektu

Projekt obejmuje:
- Ogrodzenie terenu ok. 1800 m2 płotem o łącznej długości ok. 130 m, z dwoma podwójnymi furtkami (tzw. bezpieczna śluza, dzięki niej swobodnie odepniemy i zapniemy smycz psu).
- Ustawienie przy każdym wejściu: 1 ławki, 1 kosza na śmieci, 1 kosza na odchody, 1 stojaka na woreczki na odchody oraz tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z obiektu.
- Umieszczenie na terenie wybiegu przeszkód tzw. sprzętu agility: drążki do przeskoków, tunel oraz tyczki.
Wyznaczony teren posiada już wokół nowe oświetlenie, ławki, kosze na śmieci i chodniki. Jest miejscem częściowo zacienionym - zadrzewionym, a częściowo nasłonecznionym - pokrytym tylko trawą. Tworzy to więc idealne warunki dla tego typu obiektu i pozwala na znaczne ograniczenie kosztów związanych z tym przedsięwzięciem.

Uzasadnienie realizacji projektu

Właścicieli psów w Rudzie Śl. jest coraz więcej. Widać to szczególnie rano i w godz. popołudniowych min. w parku A. Mickiewicza w dzielnicy Godula. Miejsce to skupia wokół siebie wiele osiedli z dzielnic Godula i Orzegów (min. duże Osiedle Powstańców Śląskich). Wybieg dla psów w tym właśnie miejscu odpowiada na potrzeby mieszkańców posiadających psy.
Dotychczas posiadacze czworonogów wychodząc na spacer ze swoimi pupilami bez smyczy muszą liczyć się z bardzo wysokimi karami. Psy które nie mają możliwości wybiegania, mogą stać się agresywne i uciążliwe (min. zniszczenia w domu). Często niestety prowadzi to do porzucenia niesfornych pupili. Wspaniałym rozwiązaniem tej sytuacji jest na pewno ogrodzony wybieg dla psów, który pozwala na swobodny spacer i zabawę z innymi psami, co zapewni im odpowiednią ilość ruchu w ciągu dnia.
Dodatkowo będzie to miłe miejsce spotkań miłośników psów, a pozostali mieszkańcy będą mogli cieszyć się czystymi trawnikami wokół swoich domów.

Ogólnodostępność

Wybieg dla psów będzie miejscem ogólnodostępnym, darmowym i otwartym dla wszystkich zainteresowanych 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę (dzięki niedawno wykonanej nowej modernizacji oświetlenia w parku A. Mickiewicza).
Miejsce to zapewni bliski i swobodny dostęp szczególnie mieszkańcom Dzielnic: Godula i Orzegów.
Osoby korzystające z tego obiektu będą zobowiązane do przestrzegania następującego regulaminu:
1.Wybieg przeznaczony jest do zabaw z psami bez smyczy.
2. Psy pozostają pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub opiekuna.
3. Osoba, pod której nadzorem pozostaje pies:
- ma obowiązek po nim posprzątać i pozostawić miejsce zabaw w stanie nienaruszonym
- jest odpowiedzialna za zachowanie psa na terenie wybiegu oraz za wyrządzone przez niego szkody.
4. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na terenie wybiegu musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Dzieci mogą przebywać na terenie wybiegu tylko pod ścisłym nadzorem osób dorosłych.
6. Przebywanie na wybiegu odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność.
7. Na terenie wybiegu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
8. Ze względów bezpieczeństwa, nie dozwolone jest przebywanie na wybiegu psów chorych, suk w okresie rui oraz szczeniaków poniżej 3 miesiąca życia.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Wybieg dla psów na Goduli”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „12”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Wybieg dla psów na GODULI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.