Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. BURLOCH ARENA - upiększamy i dbamy o przestrzeń wokół nas!


Skrócony opis

Projekt polega na poprawie estetyki Burloch Areny – budowa i remont schodów, nasadzenie ozdobnej roślinności, uporządkowanie śmietników.

Opis projektu

Projekt polega na zagospodarowaniu ośrodka Burloch Arena poprzez uporządkowanie przestrzeni i nasadzenie ozdobnej roślinności.

W ramach prac porządkowych należy:
    1.  wyremontować dojścia (schody) do ośrodka:
    • od strony ul. Hlonda,
    • od strony ul. Bytomskiej,
    • od strony Parku Młodzieży – nieformalne zejście przy hali zapaśniczej (zdjęcia schodów).
Nowe schody powinny, w miarę możliwości finansowych i technicznych, nawiązywać do schodów zlokalizowanych przy budynku Burloch Cafe (m.in. podświetlone balustrady), tak aby wszystkie dojścia do ośrodka tworzyły spójną całość. Rozważyć, aby schody od ul. Bytomskiej były węższe (nie przeważały finansowo w zadaniu).


    2. przeorganizować system zbierania odpadów:
    • zakupić i zamontować estetyczną wiatę śmietnikową
Zlokalizować/wkomponować wiatę w taki sposób w otoczenie ośrodka, aby nie dominowała przestrzeni. Pozwoli to na usunięcie licznych śmietników zlokalizowanych przy budynku szatniowym i przestrzeni przed Burloch Cafe.
    • zakupić i zamontować kosze na śmieci do segregacji odpadów.
Przykładowe rozwiązania na załączonych zdjęciach.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się:
    1. nasadzenie roślinności ozdobnej m.in. w następujących lokalizacjach:
    • w miejscu kamiennych kręgów zlokalizowanych pomiędzy nowym placem zabaw, a torem rolkarskim (zdj 1),
    • na skarpie przy zejściu prowadzącym do Burloch Cafe (zdj 2),
    • na polanie przed Burloch Cafe przy stołach do gry w szachy (w miejscu, w którym obecnie stoją śmietniki) – proponuje się w tym miejscu kilka drzew, w celu zacienienia miejsca (zdj 3),
    • w miejscu drewnianych pni znajdujących się na trawniku za parkingiem (zdj 4).
Miejsca proponowanych nasadzeń pokazano na załączonych zdjęciach.
    2. Wykonanie oświetlenia nowego boiska wielofunkcyjnego – zamontowanie słupów oświetleniowych.


Dokładne rozmieszczenie zieleni oraz jej dobór będzie zadaniem projektanta. Roślinność powinna zostać dobrana, w sposób adekwatny do tego typu obiektów i panujących warunków.

W miarę środków finansowych, na etapie projektowania, można rozważyć dodatkowe elementy małej architektury (np. stojaki rowerowe, leżaki, ławki, stacje naprawy rowerów, itp).

Uzasadnienie realizacji projektu

Ośrodek Burloch Arena cieszy się ogromną popularnością nie tylko mieszkańców Rudy Śląskiej, lecz także innych miast.  Po realizacji najnowszych inwestycji ośrodek stał się jeszcze bardziej atrakcyjny. Jednak, aby mógł zostać nazwany wizytówką miasta, konieczne jest uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni. Wykonanie, bądź remont schodów umożliwi bezpieczne i łatwe dojście do obiektu. Uporządkowanie segregacji odpadów oraz nasadzenie ozdobnej roślinności podniosą walory estetyczne obiektu. Planowane działania pozwolą dopełnić wcześniejsze inwestycje, wpłyną na podniesienie jakości przestrzeni.

Ogólnodostępność

Efekty projektu będą ogólnodostępne, na zasadach obowiązujących dla tego ośrodka sportowo-rekreacyjnego. W chwili obecnej teren Burloch Areny jest administrowany i dozorowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Burloch Arena - upiększamy i dbamy o przestrzeń wokół nas!”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „19”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
BURLOCH ARENA - upiększamy i dbamy o przestrzeń wokół nas!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.