Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. GODULA OSIEDLE PODLAS - nowa zielona przestrzeń!


Skrócony opis

Projekt polega na uatrakcyjnieniu centralnej części Osiedla Podlas przez wymianę nawierzchni, montaż nowych ławek, nasadzenie roślinności ozdobnej.

Opis projektu

Projekt polega na uatrakcyjnieniu centralnej przestrzeni Osiedla Podlas, czyli głównego ciągu komunikacyjnego.

PODSTAWOWY ZAKRES ZADANIA:
    • wymianę zniszczonej nawierzchni – nowa nawierzchnia wykonana powinna zostać z takich materiałów, aby była jak najbardziej gładka (kostka bezfazowa, powierzchnia asfaltowa),
    • nasadzenie roślinności ozdobnej tworzącej wielobarwne, atrakcyjne kompozycje przez cały okres wegetacji. Dodatkowo należy rozważyć nasadzenia nowych drzew, po obu stronach chodnika, w taki sposób, aby nie uniemożliwić spółdzielni mieszkaniowej przyszłych działań inwestycyjnych. Proponuje się gatunki drzew ozdobnych, kwitnących, tworzących barwną aleję. Aranżacja nowej zieleni wzdłuż całego ciągu pieszego,
    • zamontować nowe meble miejskie - ławki, leżaki, ławki huśtawki, kosze na śmieci, itp. – (przykładowe rozwiązanie na zdjęciach). Nowe ławki, które usytuowane zostaną wzdłuż alei, wkomponować należy w roślinność ozdobną. Proponuje się miejscowo/punktowo zawężyć szerokość ciągu pieszego na rzecz zwiększenia terenów zielonych,
    • w miejscu obecnie istniejącego betonowego kręgu utworzyć strefę relaksu w otoczeniu roślin,
    • w miejscu starych betonowych miejsc do siedzenia (zdjęcie) należy zamontować nowe ławki,
    • wykonać podświetlenie gruntowe alei (w miarę możliwości finansowych i technicznych).

Dokładne zagospodarowanie przestrzeni oraz dobór roślinności będzie zadaniem projektanta. Przykładowe rozwiązania w załączonych plikach.

Dodatkowo rozważyć montaż stojaków rowerowych, ewentualnie stacji napraw rowerów.
Możliwość wykorzystania istniejącej kostki granitowej.

DODATKOWY ZAKRES PROJEKTU
W miarę dostępności środków finansowych przy schodach prowadzących od ODK Jowisz do ciągu pieszego wymienić balustrady (ewentualnie z podświetleniem) i nasadzić ozdobną zieleń oraz wyremontować nawierzchnię pomiędzy schodami.

Uzasadnienie realizacji projektu

Teren będący przedmiotem projektu, wraz z otaczającymi działkami Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stanowi bufor sportowo-rekreacyjny dla olbrzymiego osiedla Podlas, zamieszkałego przez dużą liczbę mieszkańców dzielnicy Godula. Położenie to należy wykorzystać jako centralny punkt osiedla, reprezentacyjny dla tej części miasta. Przestrzeń odgraniczona jest dodatkowo od ruchu samochodów, co powoduje, że pomimo nierównej, spękanej i uszkodzonej nawierzchni, jest miejscem chętnie uczęszczanym przykładowo przez rodziców z małymi dziećmi, uczącymi się jazdy na rowerze. Chęć dużej liczby mieszkańców do spędzania czasu w tak nieatrakcyjnej przestrzeni, podyktowana jest z pewnością bliskością tego terenu od miejsca zamieszkania. W chwili obecnej przestrzeń ta jest mocno zaniedbana. Dodatkowo betonowy/ceglany krąg zlokalizowany w północnej części działki stanowi zagrożenie dla bawiących się tam dzieci.  W obecnym kształcie, nie jest wykorzystany potencjał tego terenu.

Ogólnodostępność

Planowany teren jest główną aleją komunikacyno-rekreacyjną osiedla Podlas. Jest to jedyny teren, którego właścicielem jest gmina, pozostała część osiedla jest własnością Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Cały teren osiedla jest miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Nowopowstała przestrzeń dostępna będzie zatem na zasadach podobnych, jak osiedlowe przestrzenie publiczne. Brak jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu dla mieszkańców. Brak jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu dla mieszkańców, również niepełnosprawnych.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Godula Osiedle Podlas - nowa zielona przestrzeń!”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „20”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
GODULA OSIEDLE PODLAS - nowa zielona przestrzeń!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.