Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Strefa zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4


Skrócony opis

Strefa zabaw będzie miejscem dla dzieci w każdym wieku oraz ich opiekunów; będzie miejscem wszechstronnego rozwoju dla dzieci i młodzieży.

Opis projektu

Projekt będzie mieścił się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej. Składać się będzie z dwóch części.

Pierwsza to linarium umieszone z tyłu szkoły dla starszych dzieci i uczniów; obok istniejącego urządzenia z zjeżdżalnią do zabawy dla najmłodszych.
Zostanie położona bezpieczna nawierzchnia z mat przerostowych pod urządzaniem, by całość tworzyła bezpieczne miejsce do zabawy. Na pozostałym terenie będzie znajdował się trawnik.

Druga to aktywne tablice na nauki, które uzupełnią miejsce aktywnego spędzania czasu dla dzieci, w skład którego wchodzą urządzenia z pianki EPDM oraz kreatywne moduły powstałe z Budżetu Obywatelskiego 2022.
Wyznaczona strefa będzie całkowicie dostępna dla matek z wózkami z racji na płaskie ukształtowanie terenu i możliwy dojazd.

Całość będzie monitorowana przez system kamer, a nagrania będą obsługiwane przez sekretariat szkoły.

Do projektu została dołączona wycena i opis urządzeń z firmy Educarium, z którą projekt był konsultowany z racji na ich doświadczenie i posiadane certyfikaty w tego typu projektach. Firma wykonuje również usługi przygotowania terenu pod tego typu inwestycje, dlatego na tej podstawie został dołączony kosztorys tych robót/prac.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt będzie jednocześnie służył mieszkańcom osiedla oraz miasta, jak i uczniom szkoły, którzy będą mieli do niego pełny dostęp podczas zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rozwijających logiczne myślenie, zajęć wspierające integrację uczniów oraz podczas przerw śródlekcyjnych w czasie tzw. przerw podwórkowych.

Z strefy odpoczynku będą mogły korzystać indywidualne osoby jak i całe rodziny.

Dodatkowym atutem będzie dostępność całego terenu dla osób niepełnosprawnych oraz starszych z racji na płaskie ukształtowanie terenu i bezpośredni kontakt z miejskim chodnikiem oraz ulicą.

Projekt będzie wspierał zarówno rozwój uczniów jak i integrację mieszkańców osiedla.

Ogólnodostępność

Teren dostępny całodobowo tak, by każdy mieszkaniec mógł w najdogodniejszym dla siebie czasie z niego korzystać.

Z strefy odpoczynku będą mogli korzystać zarówno uczniowie szkoły podczas zajęć lekcyjnych jak i wszyscy mieszkańcy miasta bez ograniczeń.

Dużym ułatwieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo oraz matek z wózkami będzie fakt, iż całość będzie na powierzchni płaskiej, bez konieczności korzystania ze schodów.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Strefa zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „7”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Strefa zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.