Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Parking przy "Górze Antonia" od strony ul. 1 Maja na działce nr 2156/71


Skrócony opis

Wykonanie parkingu zwiększy funkcjonalność i bezpieczeństwo osiedla oraz ułatwi korzystanie z atrakcji "Góry Antonia" mieszkańcom Miasta.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie parkingu na 32 miejsca postojowe w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsca dla osób niepełnosprawnych mają być wykonane z kostki behaton a pozostałe miejsca postojowe z płyt ażurowych.
Dopuszcza się odstępstwo od wskazanej koncepcji parkingu jeśli pojawiłyby się techniczne przeszkody lub jeśli przyczyniłoby się to do zwiększenia ilości miejsc postojowych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Na osiedlu wieżowców przy ul. 1 Maja jest zbyt mała liczba miejsc postojowych w stosunku do liczby mieszkańców. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych poprawi funkcjonalność i bezpieczeństwo osiedla oraz ułatwi korzystanie z atrakcji "Góry Antonia" mieszkańcom dojeżdżającym z innych dzielnic Rudy Śląskiej.

Ogólnodostępność

Parking byłby dostępny dla wszystkich bez ograniczeń.

Projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego pn. „Parking przy Górze Antonia od strony ul. 1 Maja na działce nr 2156/71”, został dopuszczony do głosowania.

Koszt realizacji projektu oszacowany został na kwotę ok. 600 000,00 zł, a więc na kwotę przekraczającą limit środków określony dla zadania małego.
Jedyna możliwość usytuowania wnioskowanej ilości miejsc postojowych na wskazanej działce wiąże się z koniecznością likwidacji istniejącego przejazdu, co generuje dodatkowe koszty, nie ujęte w przedstawionej wycenie projektu. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego podczas zeszłorocznej realizacji w ramach budżetu obywatelskiego parkingu przy ul. Jankowskiego należy stwierdzić, że przedstawiona wycena jest niedoszacowana.
Ponadto, miejsca postojowe dostępne od strony istniejącej drogi dojazdowej będą wymagały odpowiedniej niwelacji terenu, z uwagi na różnice wysokości, co również znajdzie odzwierciedlenie w kosztach.
Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały nr PR.0007.41.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska, projekt zakwalifikowany został do zadań dużych.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „3”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Parking przy "Górze Antonia" od strony ul. 1 Maja na działce nr 2156/71

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.