Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Przyjaźnie, bezpiecznie i rekreacyjnie - Barbórkowy plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 7 im. Barbórki


Skrócony opis

Modernizacja i stworzenie bezpiecznego placu zabaw i rekreacji dla dzieci mieszkających w pobliskich domach na terenie miasta Ruda Śląska.

Opis projektu

Główne założenie projektu to poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających ze sprzętu na placu zabaw, który w chwili obecnej pochodzi z lat 2001-2007 i uatrakcyjnienie tego miejsca.
Stworzenie nowego, bezpiecznego placu zabaw dla dzieci polegałoby na:
- zdemontowaniu urządzeń i elementów, które są już wyeksploatowane i wielokrotnie reperowane oraz ich utylizacja,
- zakupie i montażu certyfikowanych urządzeń zabawowych typu: huśtawka „Bocianie Gniazdo”, karuzela z siedziskami, lokomotywa z wagonikiem, elementy zjazdowe ( Wieża), Bujak podwójny na sprężynie, samochód- Radiowóz, piaskownicy z pokrowcem wspomagających aktywność fizyczną i rekreację podczas spacerów z rodzicami,
- zakupie i montażu sprzętu sprawnościowego typu „Traf do celu”, „Układanka”, „Bramka do pitki z koszykówką”,
- doposażenie w elementy małej architektury typu regulamin placu, ławki i kosze na śmieci - położeniu bezpiecznej nawierzchni
- usunięciu niebezpiecznych gałęzi drzew i konarów
- zakupie stojaków na rowery, gdzie dzieci lub ich rodzice mogą odstawiać swoje mate pojazdy podczas relaksu na placu zabaw
- zakupie i dosypaniu ziemi w miejsca, gdzie jest taka potrzeba
- zakupie i montażu stołów zewnętrznych do gier planszowych typu Warcaby, Chińczyk i Młynek , gdzie dzieci po rekreacji na zabawach w ogrodzie mogą się wyciszyć i rozwijać swój intelekt.
- zakupie sprzętu do zabaw sensorycznych typu „Gluchy telefon”

Uzasadnienie realizacji projektu

Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 7 mieści się w pobliżu ogródków działkowych „JUTRZENKA” w dzielnicy Ruda. Powstanie takiego miejsca stanie się przystankiem wielu rodzin miedzy domem a ogródkiem, gdzie idące lub poruszające się na rowerach dzieci wraz ze swymi rodzicami będą miały możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. Wielofunkcyjny plac zabaw będzie idealnie służył nie tylko wychowankom przedszkola, ale również najmłodszym mieszkańcom dzielnicy. Powstanie takiego miejsca będzie miało wiele korzyści: pozwoli dzieciom oderwać się od telewizorów, komputerów i telefonów komórkowych, zacieśniać relacje sąsiedzkie, kształtować prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych, sprzyjać ich rozwojowi fizycznemu i społecznemu, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Projekt ten zdecydowanie ulepszy otoczenie przedszkolne, wspomoże szereg działań i wpłynie na wizerunek placówki oraz miasta. Placówka przedszkolna będzie miało nadzór nad utrzymaniem porządku.

Ogólnodostępność

Plac zabaw przeznaczony będzie dla wychowanków przedszkola oraz dzieci z dzielnicy. Korzystanie z placu zabaw dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7 będzie w godzinach pracy przedszkola do godziny 16.00, a dla pobliskich mieszkańców ogólnodostępnie w sezonie wiosna• jesień w godzinach 15.00- 18,00, w sezonie zimowym do zapadnięcia zmroku, w okresie przerwy wakacyjnej, gdy nie ma dyżuru ogólnodostępnie w godzinach: 9.00- 16.00.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Przyjaźnie, bezpiecznie i rekreacyjnie - Barbórkowy plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 7 im. Barbórki”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „2”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przyjaźnie, bezpiecznie i rekreacyjnie - Barbórkowy plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 7 im. Barbórki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.