Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. TARTAN NIEBIESKIE DACHY- kompleks sportowy dla mieszkańców w każdym wieku


Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie nowego boiska do piłki nożnej z wyposażeniem oraz strefy gier dla każdego

Opis projektu

Zakres projektu obejmuje: 1. Utylizację obecnej nawierzchni 2. Wykonanie nowego dużego boiska wykonanego z nawierzchni z sztucznej trawy z zachowaniem dotychczasowych wymiarów oraz zachowaniem norm bezpieczeństwa. 3. Wyposażenie obszaru w odpowiednią infrastrukturę (kosze, ławki, stojaki na rowery itp.) 4. Stworzenie w sąsiedztwie boiska strefy gier z powierzchni poliuretanowej z oznaczeniem graficznym typu grzyb, imitacja mini ruchu drogowego, itp. 5.Postawienie tablic kredowych z liczydłami dla najmłodszych 6. Wymiana dwóch stołów do gry w ping-ponga 7. Zakup dwóch stołów do gry w chińczyka 8. Wysianie trawy w odpowiednich miejscach oraz położenie kostki brukowej pod stoły do gry..

Uzasadnienie realizacji projektu

Boisko TARAN Niebieskie Dachy należało kiedyś do najnowocześniejszych obiektów sportowych  w okolicy. Obecnie jest to jeden z najbardziej zaniedbanych sportowo-rekreacyjnych obiektów w mieście. Dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie mino obecnego stanu dalej uczęszczają na ten smutny obiekt, który służy m.in. do nauki na rolkach/rowerze, hulajnodze na dziurawych powierzchniach dwóch boisk. Stworzenie min. imitacji ruchu drogowego pozwoli w bezpieczny sposób sprawić dziecku frajdę ze sportu. Sama reaktywacja dużego boiska spowoduje pobudzenie młodzieży do zwiększenia aktywności fizycznej jak to miało miejsce chwilę po stworzeniu tego obiektu w latach ubiegłych. Dobre usytuowanie ułatwia dostęp do obiektu dla mieszkańców z innych dzielnic, gdyż znajduje się on w bezpośredniej bliskości wielu tras rowerowych.

Ogólnodostępność

Ogólnodostępny, bez ograniczeń czasowych

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Tartan niebieskie dachy - kompleks sportowy dla mieszkańców w każdym wieku”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „6”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
TARTAN NIEBIESKIE DACHY- kompleks sportowy dla mieszkańców w każdym wieku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.