Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. LEPIEJ NA BOISKU NIŻ NA BLOKOWISKU


Skrócony opis

Budowa boiska wielofunkcyjnego do uprawiania piłki ręcznej, mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki w dzielnicy Ruda  

Opis projektu

Zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego do uprawiania piłki ręcznej, mini piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.
Elementy zadania:
- wymiary pola gry 40 m x 20 m 
- nawierzchnia z poliuretanu
- piłkochwyty siatkowe x 2
- bramki z siatkami x 2
- zestaw do siatkówki
- zestaw do koszykówki (cztery kosze montowane na dwóch połowach boiska )
- cztery ławki betonowo – drewniane bez oparć
- kosze na śmieci stalowe 35l x 2
- tablice regulaminowe metalowe x 2 (montowane na elewacji budynku lub gruncie).
- zagospodarowanie terenu (dojścia – chodniki, zieleń w postaci trawnika w miejscach    gdzie nie będzie chodnika, dostosowanie do osób niepełnosprawnych)

Mając na uwadze dużą zmienność kosztów budowy oraz wyposażenia, wnioskodawcy dostosują projekt do ewentualnych uwag i sugestii komisji oceniającej, zarówno pod kątem rzeczowym jak i kosztowym.

Uzasadnienie realizacji projektu

Obserwując kolejne edycje budżetu obywatelskiego oraz inwestycje miasta można zauważyć, że budowa i modernizacja kolejnych elementów infrastruktury sportowej cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Aprobatę dla tego typu działań mieszkańcy wyrażają podczas spotkań z władzami miasta, dyrektorami szkół, kierownictwem klubów sportowych i stowarzyszeń oraz w mediach społecznościowych. Mimo ciągłej poprawy infrastruktury jej ilość i często stan techniczny jest niezadowalający.  
Mając na uwadze powyższe oraz oczekiwania mieszkańców Rudy Śląskiej, wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i chcemy w tej edycji zaproponować budowę boiska wielofunkcyjnego.

Ogólnodostępność

Planowana do realizacji infrastruktura sportowa w ramach projektu będzie udostępniana w następujący sposób:
- w godzinach prowadzenia zajęć edukacyjnych z infrastruktury będą korzystać uczniowie szkoły Zespołu Szkół nr 7 oraz innych szkół podczas zawodów miejskich,
- poza godzinami zajęć lekcyjnych przez siedem dni w tygodniu szeroko rozumiana społeczność lokalna (uczestnictwo indywidualne) na zasadach opisanych w regulaminie udostępnionym na terenie szkoły (osoby małoletnie pod opieką   dorosłych opiekunów),
- grupy zorganizowane w tym kluby i stowarzyszenia sportowe przez siedem dni w tygodniu na zasadach opisanych w regulaminie udostępnionym na terenie szkoły
po wcześniejszej konsultacji z dyrektorem szkoły.  

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Lepiej na boisku niż na blokowisku”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań dużych, pod numerem ewidencyjnym „4”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
LEPIEJ NA BOISKU NIŻ NA BLOKOWISKU

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.