Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 27

27. Oświetlenie toru rolkarskiego na Bielszowicach


Skrócony opis

Budowa oświetlenia na torze rolkarskim, dzięki któremu z toru będzie można bezpiecznie korzystać nawet po zmroku.

Opis projektu

Tor znajduje się w pięknie położonym miejscu, blisko lasu i parku. cieszy się dużą popularnością jednak ze względu na brak oświetlenia potencjał tego miejsca nie jest w pełni wykorzystany. Obecnie z toru można korzystać jedynie w dzień, po zmroku pozostaje używanie latarki - jednak rozwiązanie to jest mało komfortowe, a przede wszystkim mało bezpieczne. Celem projektu jest instalacja kilku punktów świetlnych, w zależności od położenia i maksymalnego zakresu oświetlenia tak, aby nawet najbardziej zacienione miejsca były bezpieczne i oświetlone w takim stopniu, aby umożliwić swobodne korzystanie z toru po zmroku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecnie brak aktywności fizycznej jest problemem z którym borykają się w szczególności dzieci ale też dorośli, inwestowanie w rozbudowę i poprawę atrakcyjności takich miejsc ma szanse w znacznym stopniu przyczynić się do popularyzowania spędzania czasu na wolnym powietrzu. W kolejnych latach można pokusić się o dalsze projekty na tym obszarze - np. zabudowanie wewnątrz toru mini skwerku z ławkami - tak, aby lokalizacja ta przyciągała osoby, które niezależnie od wieku i umiejętności szukają aktywnych form wypoczynku. Dodatkowo budowa oświetlenia w tym miejscu czyni je nie tylko bardziej bezpiecznym w użytkowaniu, ale też ogólnie przyjaznym, zapobiega atakom wandalizmu.

Ogólnodostępność

Dzięki oświetleniu można korzystać z toru całą dobę lub większą jej część.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Oświetlenie toru rolkarskiego na Bielszowicach”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „27”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Oświetlenie toru rolkarskiego na Bielszowicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.