Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Eksperymentalny plac zabaw z interaktywnymi stanowiskami


Skrócony opis

Główne walory projektu: nauka przez interaktywną zabawę, rozwijanie pasji, samodzielne eksperymenty, dostępność dla wszystkich.

Opis projektu

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 zostanie zainstalowanych 9 urządzeń:
Zegar słoneczny - Konstrukcja stalowa, granitowy zegar słoneczny. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 140x140=3. Średnica tarczy: 70 cm. Wysokość: 75 cm. Kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewane betonem.
Pisanie lustrzane - Konstrukcja stalowa, lustro szklane grubości 5mm. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o średnicy 108 mm. Szerokość: 65 cm. Wysokość: 120 cm. Kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewana betonem.
Kalejdoskop - Konstrukcja stalowa, elementy ze stali nierdzewnej. Szerokość: 80 cm. Wysokość: 150 cm. Kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewane betonem.
Eko memory - Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane tabliczki wykonane z dibondu, zabezpieczone laminatem odpornym na UV. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2. Szerokość 145 cm. Wysokość 175 cm. Montaż: kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewane betonem.
Naukowy HEX - Konstrukcja stalowa, lustro - polerowana stal nierdzewna, nadruki wykonane na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej, łożyska nierdzewne. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2. Wysokość 260 cm, średnica 217 cm. Montaż: kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewane betonem.
Głuchy telefon - Konstrukcja stalowa. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o średnicy 108 mm. Szerokość: 37 cm. Wysokość: 180 cm. Kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewane betonem, łączenie tub za pomocą rury PE.
Armata powietrzna - Konstrukcja stalowa, blaszki w tarczy armaty wykonane ze stali nierdzewnej, zawleczki do blaszek wykonane ze stali nierdzewnej, membrana armaty wykonana z gumy. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 80x80=2. Wysokość: 175 cm. Szerokość: 100 cm. Montaż: kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewane betonem.
Peryskop - Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej, łożyska nierdzewne. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura Fi 108. Szerokość 58 cm. Wysokość: 223 cm. Kotwa ocynkowana długości 75 cm wpuszczana w ziemię i zalewana betonem.
Panel muzyczno-sensoryczny - Konstrukcja stalowa, szyba plexi kolorowa, trójkąty wykonane z pręta ze stali nierdzewnej, rury mosiężne, wszystkie mocowania wykonane z linki ze stali nierdzewnej. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 60x60=2. Szerokość: 194 cm. Wysokość: 175 cm. Kotwy ocynkowane długości 75 cm wpuszczane w ziemię i zalewane betonem.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców związane z brakiem miejsc, gdzie dzieci mogłyby połączyć naukę i zabawę. Projekt ten umożliwi dzieciom z okolicy lepsze zrozumienie pojęć naukowych poprzez interaktywną edukację. Dzięki takiemu placowi zabaw, dzieci i młodzież będą mogły rozwijać swoje zdolności sensoryczne i kreatywność, a także poszerzać wiedzę i zainteresowania.
Realizacja tego projektu będzie miała pozytywny wpływ na całą społeczność lokalną. Eksperymentalny plac zabaw będzie miejscem, gdzie rodziny będą mogły spędzać czas aktywnie i twórczo, a dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Ponadto, plac zabaw będzie dostępny dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich sytuacji finansowej, umiejętności czy innych czynników. Projekt ten zachęci dzieci i młodzież do nauki, pozwoli na poszerzenie ich zainteresowań i umiejętności, a także na rozwój ich kreatywności i zdolności sensorycznych.

Ogólnodostępność

Eksperymentalny plac zabaw z interaktywnymi stanowiskami przy Szkole Podstawowej nr 21 będzie ogólnodostępny. Nie będzie zamykany dla osób z zewnątrz, ponieważ założeniem projektu jest wzbudzanie pasji u wszystkich zainteresowanych dzieci, młodzieży, a także dorosłych.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Eksperymentalny plac zabaw z interaktywnymi stanowiskami”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „15”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Eksperymentalny plac zabaw z interaktywnymi stanowiskami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.