Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13


Skrócony opis

Nowy plac zabaw będzie miejscem dla dzieci w każdym wieku z możliwością podjazdu wózków z racji płaskiego ukształtowania terenu.

Opis projektu

Projekt to nowy plac zabaw uwzględniający jedno duże urządzenie w postaci statku stojące na specjalnych bezpiecznych matach przerostowych spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

(Aktualny plac zabaw wymaga już dużej i ciągłej renowacji, niektóre urządzenia są wyłączone z użytku, a nawierzchnia z roku na rok pozostawia coraz więcej do życzenia. Zostanie on w tym roku wyłączony z użytku z racji na nierentowność naprawy). Projekt powstanie na terenie obok obecnego placu zabaw. Dzięki czemu nie będzie dodatkowych kosztów w postaci utylizacji starego placu zabaw.

Część urządzeń wchodzących w skład statku jest dostosowana do dzieci na wózkach inwalidzkich oraz wykorzystywana również przy terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Co będzie dodatkowym atutem z racji iż w szkole istnieją oddziały integracyjne oraz specjalne.

Całość będzie monitorowana przez system kamer, a nagrania będą obsługiwane przez sekretariat szkoły.

Pod urządzeniem zostaną zamontowane specjalne maty przerostowe, które pełnią funkcję bezpiecznej nawierzchni tak, by plac był bezpiecznym miejscem dla dzieci.
Na pozostałym terenie będzie znajdował się trawnik.

Dla utrzymania czystości postawione zostaną kosze na śmieci.

Do projektu została dołączona wycena i opis urządzeń z firmy Educarium, z którą projekt był konsultowany z racji na ich doświadczenie i posiadane certyfikaty w tego typu projektach. Firma wykonuje również usługi przygotowania terenu pod tego typu inwestycje, dlatego na tej podstawie został dołączony kosztorys tych robót/prac.

Dodatkowo wycena monitoringu firmy, która już obsługuje teren szkoły.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt będzie jednocześnie służył mieszkańcom osiedla oraz miasta, jak i uczniom szkoły, którzy będą mieli do niego pełny dostęp podczas zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rozwijających logiczne myślenie, zajęć wspierające integrację uczniów oraz podczas przerw śródlekcyjnych w czasie tzw. przerw podwórkowych.

Z placu zabaw będą mogły korzystać indywidualne osoby jak i całe rodziny. Na terenie szkoły jest już kompleks boisk; powstała Ścieżka aktywizacyjna (projekt z Budżetu Obywatelskiego 2020), co w połączeniu z nowym placem zabaw stworzy cały kompleks aktywnego spędzania czasu dla całej rodziny i osób w każdym wieku.

Dodatkowym atutem będzie dostępność całego terenu dla osób niepełnosprawnych oraz starszych.

Projekt będzie wspierał zarówno rozwój uczniów jak i integrację mieszkańców osiedla.

Ogólnodostępność

Teren dostępny całodobowo tak, by każdy mieszkaniec mógł w najdogodniejszym dla siebie czasie z niego korzystać.
Z placu zabaw będą mogli korzystać zarówno uczniowie szkoły podczas zajęć lekcyjnych jak i wszyscy mieszkańcy miasta bez ograniczeń.
Dużym ułatwieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo oraz matek z wózkami będzie fakt, iż całość będzie na powierzchni płaskiej, bez konieczności korzystania ze schodów.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „8”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.