Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 54

54. Budowa bieżni lekkoatletycznej do skoku w dal wraz z dodatkową infrastrukturą oraz odbudowa, od północnej strony szkoły, ogrodzenia panelowego


Skrócony opis

Budowa bieżni i dodatkowa infrastruktura umożliwi rozwój fizyczny mieszkańców Rudy Śląskiej, a budowa ogrodzenia poprawi bezpieczeństwo placówki

Opis projektu

Propozycja dotyczy rewitalizacji (przebudowy) istniejącego boiska trawiastego przez: wymianę istniejącej nawierzchni miękkiej (trawnik) na nawierzchnię poliuretanową. Istniejąca w chwili obecnej nawierzchnia boiska nie spełnia oczekiwań stawianych obiektom sportowo-zabawowym, wykorzystywanym na poziomie rekreacyjnym.
Boisko w obecnym stanie jest praktycznie niezdatne do użytku, a jednocześnie stanowi bardzo dobry teren do wykorzystania pod budowę obiektu sportowego.
Propozycja dotyczy również odbudowy zniszczonego i brakującego części ogrodzenia.
Projekt zakłada:
1. Wykonanie 2 torowej lekkoatletycznej bieżni tartanowej /poliuretanowej zakończonej skocznią do skoku w dal ( 5m x 6m ).
a) Bieżnia lekkoatletyczna dwutorowa. Podstawowe wymiary całej bieżni:
- długość 70,00 m
- szerokość 2,90 m
- całkowita powierzchnia bieżni 203 m2.
Bieg na dystansie 50 m: oznaczony dystans, szerokość toru 1,25 m i grubość linii 5 cm.
Bieżnia otoczona wolną przestrzenią:
Przed linią startu - 1,50 m.
Za linią startu - 8,50 m.
Za liniami bocznymi torów zewnętrznych - 10 cm.
b) Skocznia w dal z wypełnieniem piaskiem na końcu bieżni:
- długość 7 m
- szerokość 4 m
c)Ustawienie progu z drewna epoksydowego wmontowanego w bieżnię lekkoatletyczną do skoku w dal.
d)Przygotowanie podłoża do budowy bieżni lekkoatletycznej:
- usunięcie trawy i starej nawierzchni, wyrównanie i utwardzenie podłoża pod budowę bieżni.
2. Wykonanie i zamontowanie 4 kamiennych stolików do gry w szachy i warcaby
3. Budowa ogrodzenia panelowego od północnej strony terenu budynku IV LO w Rudzie Śląskiej. Ogrodzenie panelowe, ocynkowane i lakierowane z drutu fi 4 mm, na podmurówce prefabrykowanej h.0,2 m na długości 350m i całkowita wysokości ogrodzenia-175 cm
a) Furtka panelowa 100x170 cm
b) usunięcie i demontaż pozostaości starego ogrodzenia

Uzasadnienie realizacji projektu

Mała dostępność tego typu obiektów sportowych uatrakcyjni rozwój kultury fizycznej, a powszechna dla mieszkańców Miasta łatwość korzystania z obiektu wpłynie pozytywnie na aktywność sportową, w szczególności dzieci i młodzieży. W przyszłości będzie istniała także możliwość rozszerzenia użyteczności obiektu przez jego późniejszą modyfikację (np. przez rozbudowę bieżni). Będzie również możliwość korzystania ze stolików do gier towarzyskich. Natomiast  odbudowa ogrodzenia, zdecydowanie podniesie bezpieczeństwo młodzieży i mieszkańców Miasta korzystających z infrastruktury sportowej na terenie szkoły. Dotychczasowe ogrodzenie zostało zniszczone, a młodzież jest często narażona na zakłócanie spokoju przez obce osoby lub pojazdy, które bezprawnie naruszają zakaz wstępu na teren szkoły.

Ogólnodostępność

Teren bieżni będzie ogólnodostępny dla mieszkańców dzielnicy. Będą mogli z niej korzystać nie tylko uczniowie szkoły, ale dzieci i młodzież z okolicznych osiedli i całej dzielnicy. Społeczność dzielnicy będzie miała możliwość spacerować, bawić się i spędzać wolny czas w miejscu idealnym aby połączyć sport z rekreacją i wypoczynkiem. Natomiast ogrodzenie podwyższy bezpieczeństwo obiektu sportowego, co przełoży się na komfort korzystania z niego.

Projekt budżetu obywatelskiego pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej do skoku w dal wraz z dodatkową infrastrukturą oraz odbudowa, od północnej strony szkoły, ogrodzenia panelowego”, został dopuszczony do głosowania.

Wśród zadań dopuszczonych do głosownia projekt będzie ujęty w wykazie zadań małych, pod numerem ewidencyjnym „54”.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa bieżni lekkoatletycznej do skoku w dal wraz z dodatkową infrastrukturą oraz odbudowa, od północnej strony szkoły, ogrodzenia panelowego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w  sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
- założenia konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO (udzielona zgoda),
- zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska, jego weryfikacji i ewentualnej realizacji (po uzupełnienia danych osobowych w zakładce „mój profil”) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 5a ust. 5 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona zgoda) - w zakresie numeru telefonu.
Odbiorcami danych osobowych będą: członkowie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego przez Administratora, Firma MEDIAPARK Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn, z którą Administrator zawarł umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim oraz dostawcy usług informatycznych - podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Poczta Polska S.A. – w przypadku kontaktu w  formie tradycyjnej.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres 5 lat.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Założenie konta na platformie Budżet Obywatelski Ruda Śląska 2024 jest dobrowolne. 
Do złożenia projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska wymagane jest podanie w zakładce „mój profil” danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - niepodanie tych danych spowoduje, że projekt zostanie zwrócony z przyczyn formalnych.